++++การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562++++             

by suwithcha
0 comment 259 views

                 ++++การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562++++                 
                                                                      ***** รายใหม่ …เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2503 …*****                                                                  
>>คุณสมบัติ<< มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์
3. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2503 *****
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
หากท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวและมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 


ให้นำ ……เอกสารดังนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 


ไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ 
อนึ่ง หากท่านไม่สามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ให้มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 280000 (สองแสนแปด) ต่อ 1710 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ