กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน  2561

by กุ้ง

กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ 

ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย องค์กร ด้านสังคมสงเคราะห์ 

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์  ประจำปี 2561

วันที่  17 – 18  กรกฎาคม  2561  ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Comments

comments

You may also like