ชุมชนบ้านในไร่

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านในไร่  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านในไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับเทือกเขาคอหงส์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลเนินพิจิตร แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๙ ไปตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๑๐ ไปตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๑๑ ไปตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๑๒ ไปตามแนวเขต สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๑๓
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับอำเภอนาหม่อม แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑๓ ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๑๔ ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขต สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๑๗
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๓ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๘ ตรงมา ทางทิศใต้ผ่านจุดตัดกับถนนปุณณกัณฑ์ตรงไปตามแนวถนนปุณณกัณฑ์ – โคกวัด สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๑๗

ชุมชนบ้านในไร่   มีพื้นที่  ๕.๘๙๕  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๓,๖๘๔.๓๘  ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะ  เป็นที่ราบเชิงเขา

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชน  ที่อยู่  ๔๑  ซอย  ๒  บ้านในไร่   ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

องค์กรชุมชน

บ้านในไร่
ที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 ร.ต.ท.วิจิตร  ไชยยาน ประธานชุมชนบ้านในไร่ 084-7481505 1/30
2 นายประสิทธิ  ไชยประภา รองประธานชุมชน 064-1321308 2/30
3 นายทวีสุทธิ์  สีม่วง เลขานุการ 061-4837665 3/30
4 นายทวีป  โพธิวัฒน์ นายทะเบียนพัสดุ 086-2998358 4/30
5 นายประสิทธิ์  ศรีผ่อง กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 082-4345548 5/30
6 นางกัญญา  ดำดี กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 080-5496435 6/30
7 นายเผียน  รัตนวิลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 098-0143739 7/30
8 นายสวัสดิ์  สุวรรณโณ กรรมการฝ่ายพัฒนา 081-9634508 8/30
9 น.ส.ศิริพร  การะสี กรรมการฝ่ายคลัง 087-3902899 9/30
10 นายอนงค์  ไชยรัตน์ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 074-201156 10/30
11 นางสุดา  ไกรจันทร์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม  – 11/30
12 นางจินตนา  เทพกูล กรรมการ 096-9591958 12/30
13 นายประกอบ  ขวัญมณี กรรมการ 074-201099 13/30
14 นายบุญธรรม  เตะทอง กรรมการ 093-6818859 14/30
15 นายเกษม  นิลทีเลิศ กรรมการ 087-2896680 14/30

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

๑.   ถนนปุณณกัณฑ์                                   ๑๕.  ซอย  ๑  บ้านในไร่ – ควนจง

๒.   ถนนบ้านในไร่                                     ๑๖.  ซอย  ๒  บ้านในไร่ – ควนจง

๓.   ซอย  ๑  บ้านในไร่                               ๑๗.  ถนนบ้านในไร่ – ทุ่งงาย

๔.  ซอย  ๑/๑  บ้านในไร่                             ๑๘.  ซอย  ๒/๓  บ้านในไร่

๕.  ซอย  ๑/๒  บ้านในไร่                             ๑๙.  ซอย  ๑๓  ปุณณกัณฑ์

๖.  ซอย  ๒  บ้านในไร่

๗.  ซอย  ๒/๒  บ้านในไร่

๘.  ซอย  ๒/๓  บ้านในไร่

๙.  ซอย  ๑๓  ปุณณกัณฑ์

๑๐.  ถนนกาญจนวนิช – ทุ่งโดน

๑๑.  ซอย  ๑๐  บ้านในไร่

๑๒.  ซอยเนินเขา  ๑  –  ๒

๑๓.  ถนนขึ้นเขาคอหงส์  (สถานีวิทยุ  –  โทรทัศน์)  ช่อง  ๓, ๙. ๑๑

๑๔  ซอย  ๑๔  ถนนปุณณกัณฑ์

 

-ประปา   (ที่ยังไม่ยังขยายเขต)

๑. ซอย  ๒/๓  บ้านในไร่

๒.  ถนนบ้านในไร่ – ควนจง

 

-คูระบายน้ำ  (ที่ยังไม่ยังขยายเขต)

ถนนบ้านในไร่ – ควนจง  ด้านทิศใต้

 

-ไฟฟ้าสาธารณะ  (ที่ยังไม่ยังขยายเขต)

ถนนสายกาญจนวนิช – ทุ่งโดน

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านในไร่  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  453  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  1,001  คน  ชาย  491  คน  หญิง  510  คน

 

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  ๖๐  ประกอบอาชีพ  ทำสวนยางพารา

ร้อยละ  ๗    ประกอบอาชีพ  รับจ้าง

ร้อยละ  ๓    ประกอบอาชีพ  รับราชการ

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชนดังนี้

วัด/มัสยิด/โบสถ์/ศาลเจ้า   ๒  แห่ง  ได้แก่  สำนักสงฆ์บ้านในไร่,  ทวดศักดิ์สิทธิ์ควนดินดำ

 

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

พืชสวน

ปศุสัตว์

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

๑.  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านในไร่

๒.  กองทุนหมู่บ้านในไร่

๓.  กลุ่มสหกรณ์น้ำยางบ้านในไร่  มี  ๒  กลุ่ม

๔.  กลุ่ม  อสม.  บ้านในไร่

๕.  กลุ่มสตรีอาสมัครบ้านในไร่

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่ดังนี้

๑.  ร้านป้าพรมินิมาร์ท

๒.  ร้านอาหารภูหงส์วัลเลย์

๓.  ร้านอาร์มมี่

๔.  ร้านวัสดุ  ก่อสร้าง

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านในไร่

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ชุมชนบ้านในไร่

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.46 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [96.46 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [116.50 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML