ชุมชนบ้านปลักธง

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านปลักธง  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านปลักธง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๕ ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๓ และชุมชนบ้านทุ่ง โดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากจัดตัดถนนกาญจนวนิชกับทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหงโก – ลก ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๒๗ ไปตามแนวทางรถไฟทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๒๐ ไปทางทิศตะวันตกขนานไปกับทางหลวงแผนดินหมายเลขที่ ๔๓ (สายเอเชีย) เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือเข้าถนนเอียดอุทิศ ๑ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับคลองหวะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับตำบลนาหม่อม ตำบลควนจง หมู่ที่ ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑๘ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๑๙ ไปตามแนวเขตสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๒๐
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๒๐ ไปทางทิศตะวันตกขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ (สายเอเชีย) เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือเข้าถนนเอียดอุทิศ ๑ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับคลองหวะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองหวะ ๒ และบ้านคลองหวะ ๔ แนวแขตเริ่มต้นจากคลองหวะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองหวะถึงถนนกาญจนวนิชเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนวนิชสิ้นสุดบริเวณจุดตัด แนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับถนนกาญจนวนิช

ชุมชนบ้านปลักธง   มีพื้นที่  ๒.๖๒๓  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๑,๖๓๙.๓๗  ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะ  ที่ราบเชิงเขา

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านปลักธง  ที่อยู่  ๙๔/๑  ถนนปลักธง  –  ควนจง  ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

ที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายนอง  ยกถาวร ประธานชุมชนบ้านปลักธง 081-9637144 1/29
2 นายมนัส  แก้วชนะ รองประธานชุมชน 081-9597491 2/29
3 นางสาวกมลพัฒน์  บุญช่วย เลขานุการ 081-4791577 3/29
4 ร.ต.เอกชัย  เพชรวรรณ นายทะเบียนพัสดุ 097-3455504 4/29
5 นายชลวรรษ  ทวีมาตย์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 086-4603350 5/29
6 นางกานดา  ภักช่วย กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 065-3488272 6/29
7 นายวิเชียร  หงษ์มณี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   และวิชาการ 089-8781653 7/29
8 นายนพดล  นาคเสน กรรมการฝ่ายพัฒนา 093-7155520 8/29
9 นางอารีย์  ศรีรักษ์ กรรมการฝ่ายคลัง 080-5391197 9/29
10 นายตรีทศ  อรัญเขต กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 089-6533823 10/29
11 นางฉลอง  ประทุมชาติ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 084-6333946 11/29
12 นายสมคิด  ทองลิ้นจี่ กรรมการ 086-9570732 3/29
13 นายเปรม  ชูกำเนิด กรรมการ 081-9639923 12/29

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            –  ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

๑.  ถนนปลักธง  ควนจง            ๔.  ซอยบุ๋มบิ๋ม

๒.  ถนนเอียดอุทิศ                  ๕.  ซอยรัตนวรรณ

๓.  ถนนชูกำเนิด  ๑                ๖.  ซอยบ้านสวน

๗.  ถนนชูกำเนิด   ๒               ๑๔.  ซอยสาระวิโรจน์

๘.  ซอยบ้านปลักธง                 ๑๕.  ซอยถวิลบูรณะ

๙.  ซอยเอียดอุทิศ  ๑, ๒           ๑๖.  ซอยสวนรื่น

๑๐.  ซอย  ๒/๑  บ้านปลักธง      ๑๗.  ซอยลานกีฬา

๑๑.  ซอย  ๓  บ้านปลักธง         ๑๘.  ซอย  ๖  บ้านปลักธง

๑๒.  ซอย  ๔  บ้านปลักธง         ๑๙.  ซอย  ๖/๑  บ้านปลักธง

๑๓.  ซอย  ๕  บ้านปลักธง         ๒๐.  ซอย  ๗  บ้านปลักธง

๒๑.  ซอยนายหลง

-คูระบายน้ำ

มีเฉพาะถนนสายหลัก  ถนนเอียดอุทิศ  ๑  สาย และถนนถวิลบูรณะ  ๑  สาย

-ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายปลักธง – ควนจง  ถนนเอียดอุทิศ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านปลักธง  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  934 ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  ๑,๓๒0  คน  ชาย  668  คน  หญิง  652  คน

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

          ร้อยละ  ๖๐   ประกอบอาชีพรับจ้าง 

          ร้อยละ  ๑๕   ประกอบอาชีพรับราชการ

          ร้อยละ  ๒๕   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  – ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

          ๑.  วัด/มัสยิด/โบสถ์/ศาลเจ้า 2  แห่ง  ได้แก่   ศาลเจ้าหงอเหี่ยมไต่เต่  โรงเจ  ลอตเทียนถ่อง

          ๒.  สนามกีฬา/ลานกีฬา  ๑  แห่ง   ได้แก่  สนามหลังสถานีอนามัย  ตำบลคอหงส์

          ๓.  ตลาด  ๑  แห่ง  ได้แก่  ตลาดบ้านปลักธง

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

          พืชสวน

          ปศุสัตว์ 

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

          ๑.  กลุ่มรับราชการและธุรกิจส่วนตัว

          ๒.  กลุ่มชาวสวนยาง

          ๓.  กลุ่มแรงงาน

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่ 

          ๑.  บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จำกัด

          ๒.  บริษัท  เอ็น เค ซีฟรีส  จำกัด

          ๓.  หอพักบุ๋มบิ๋ม  แมนชั่น

          ๔.  หอพักบิเวอร์  ลองสเตร์

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุมชนบ้านปลักธง เมือวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2560

ชุมชนบ้านปลักธง   : วันอาทิตย์…

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประเพณีสงกรานต์กับการคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขนมพื้นบ้านปลักธง ม่อฉี่

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประเพณีสงกรานต์ชุมชนบ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขนมพื้นบ้านปลักธง ขนมม่อฉี่

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

การประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง ประจำเดือนมกราคม 2562

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.00 น. ณ อาคาร SML บ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง เวลา 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บึงปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.74 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [104.74 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [119.45 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML