ชุมชนบ้านปลักธง

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านปลักธง  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านปลักธง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๕ ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๓ และชุมชนบ้านทุ่ง โดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากจัดตัดถนนกาญจนวนิชกับทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหงโก – ลก ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๒๗ ไปตามแนวทางรถไฟทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๒๐ ไปทางทิศตะวันตกขนานไปกับทางหลวงแผนดินหมายเลขที่ ๔๓ (สายเอเชีย) เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือเข้าถนนเอียดอุทิศ ๑ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับคลองหวะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับตำบลนาหม่อม ตำบลควนจง หมู่ที่ ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑๘ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๑๙ ไปตามแนวเขตสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๒๐
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๒๐ ไปทางทิศตะวันตกขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ (สายเอเชีย) เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือเข้าถนนเอียดอุทิศ ๑ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับคลองหวะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองหวะ ๒ และบ้านคลองหวะ ๔ แนวแขตเริ่มต้นจากคลองหวะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองหวะถึงถนนกาญจนวนิชเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนวนิชสิ้นสุดบริเวณจุดตัด แนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับถนนกาญจนวนิช

ชุมชนบ้านปลักธง   มีพื้นที่  ๒.๖๒๓  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๑,๖๓๙.๓๗  ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะ  ที่ราบเชิงเขา

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านปลักธง  ที่อยู่  ๙๔/๑  ถนนปลักธง  –  ควนจง  ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

ที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายนอง  ยกถาวร ประธานชุมชนบ้านปลักธง 081-9637144 1/29
2 นายมนัส  แก้วชนะ รองประธานชุมชน 081-9597491 2/29
3 นางสาวกมลพัฒน์  บุญช่วย เลขานุการ 081-4791577 3/29
4 ร.ต.เอกชัย  เพชรวรรณ นายทะเบียนพัสดุ 097-3455504 4/29
5 นายชลวรรษ  ทวีมาตย์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 086-4603350 5/29
6 นางกานดา  ภักช่วย กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 065-3488272 6/29
7 นายวิเชียร  หงษ์มณี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   และวิชาการ 089-8781653 7/29
8 นายนพดล  นาคเสน กรรมการฝ่ายพัฒนา 093-7155520 8/29
9 นางอารีย์  ศรีรักษ์ กรรมการฝ่ายคลัง 080-5391197 9/29
10 นายตรีทศ  อรัญเขต กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 089-6533823 10/29
11 นางฉลอง  ประทุมชาติ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 084-6333946 11/29
12 นายสมคิด  ทองลิ้นจี่ กรรมการ 086-9570732 3/29
13 นายเปรม  ชูกำเนิด กรรมการ 081-9639923 12/29

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            –  ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

๑.  ถนนปลักธง  ควนจง            ๔.  ซอยบุ๋มบิ๋ม

๒.  ถนนเอียดอุทิศ                  ๕.  ซอยรัตนวรรณ

๓.  ถนนชูกำเนิด  ๑                ๖.  ซอยบ้านสวน

๗.  ถนนชูกำเนิด   ๒               ๑๔.  ซอยสาระวิโรจน์

๘.  ซอยบ้านปลักธง                 ๑๕.  ซอยถวิลบูรณะ

๙.  ซอยเอียดอุทิศ  ๑, ๒           ๑๖.  ซอยสวนรื่น

๑๐.  ซอย  ๒/๑  บ้านปลักธง      ๑๗.  ซอยลานกีฬา

๑๑.  ซอย  ๓  บ้านปลักธง         ๑๘.  ซอย  ๖  บ้านปลักธง

๑๒.  ซอย  ๔  บ้านปลักธง         ๑๙.  ซอย  ๖/๑  บ้านปลักธง

๑๓.  ซอย  ๕  บ้านปลักธง         ๒๐.  ซอย  ๗  บ้านปลักธง

๒๑.  ซอยนายหลง

-คูระบายน้ำ

มีเฉพาะถนนสายหลัก  ถนนเอียดอุทิศ  ๑  สาย และถนนถวิลบูรณะ  ๑  สาย

-ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายปลักธง – ควนจง  ถนนเอียดอุทิศ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านปลักธง  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  934 ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  ๑,๓๒0  คน  ชาย  668  คน  หญิง  652  คน

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

          ร้อยละ  ๖๐   ประกอบอาชีพรับจ้าง 

          ร้อยละ  ๑๕   ประกอบอาชีพรับราชการ

          ร้อยละ  ๒๕   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  – ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

          ๑.  วัด/มัสยิด/โบสถ์/ศาลเจ้า 2  แห่ง  ได้แก่   ศาลเจ้าหงอเหี่ยมไต่เต่  โรงเจ  ลอตเทียนถ่อง

          ๒.  สนามกีฬา/ลานกีฬา  ๑  แห่ง   ได้แก่  สนามหลังสถานีอนามัย  ตำบลคอหงส์

          ๓.  ตลาด  ๑  แห่ง  ได้แก่  ตลาดบ้านปลักธง

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

          พืชสวน

          ปศุสัตว์ 

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

          ๑.  กลุ่มรับราชการและธุรกิจส่วนตัว

          ๒.  กลุ่มชาวสวนยาง

          ๓.  กลุ่มแรงงาน

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่ 

          ๑.  บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จำกัด

          ๒.  บริษัท  เอ็น เค ซีฟรีส  จำกัด

          ๓.  หอพักบุ๋มบิ๋ม  แมนชั่น

          ๔.  หอพักบิเวอร์  ลองสเตร์

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุมชนบ้านปลักธง เมือวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2560

ชุมชนบ้านปลักธง   : วันอาทิตย์…

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

FacebookLine

กิจกรรมชุมชน

ประเพณีสงกรานต์กับการคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

ขนมพื้นบ้านปลักธง ม่อฉี่

FacebookLine

ประเพณีสงกรานต์ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

ขนมพื้นบ้านปลักธง ขนมม่อฉี่

FacebookLine

ประชาคมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

การประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง ประจำเดือนมกราคม 2562

FacebookLine

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.00 น. ณ อาคาร SML บ้านปลักธง

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง เวลา 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บึงปลักธง

FacebookLine

ประชาคมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

FacebookLine

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [104.74 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML