ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่   29 เมษายน  พ.ศ.  2552

ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน 1 และชุมชนทุ่งโดน 2 มีแนวคลองแม่เรียน เป็นแนวเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับบ้านทุ่งโดน 3 แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดของถนน ปุณณกัณฑ์-ทุ่งโดนกับคลองแม่เรียน ไปทางทิศใต้สุดบริเวณ ทางรถไฟสาย กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับบ้านปลักธง มีแนวทางรถไฟสายกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก เป็นแนวเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านบ้านทุ่งรี 4 ,ชุมชนทุ่งโดน 1 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 2 แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมคลองแม่เรียนไปทางทิศใต้สุดบริเวณทางรถไฟ
ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4  มีพื้นที่  1,838  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,148.75 ไร่ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะ พื้นที่ราบเชิงเขา

สถานที่ตั้ง  ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านทุ่งโดน 4 ที่อยู่ 20/6 ซอย ถนนทุ่งรี-โคกวัด ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 90110

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งโดน 4
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายสมปอง รักเลิศ ประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 4  081-8962528
2 นายสมเกียรติ เสือคำ รองประธานชุมชน  081-9594464
3 นางใกล้รุ่ง พูลประภัย เลขานุการ 082-4384405
4 นายพินิต  สุขเจริญ นายทะเบียนและพัสดุ 089-2982060
5 นายวิชาญ  พูลประภัย กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 095-0046409
6 น.ส.สงวน  อินทสุวรรณโน กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 082-4384405
7 นางอำภัน แกล้วกล้า กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 083-1915424
8 นายทวีพร กันยาเทพ กรรมการฝ่ายพัฒนา  084-8596725
9 นายสมชาย ชูกำเนิด กรรมการฝ่ายการคลัง 081-0958573
10 นายมารุต พันธวงศาโรจน์ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 084-2121979
11 นายอรรถพล โชติรัตน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 084-7481672

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          –  ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1.   ซอย 1 โคกวัด

2.   ซอย 1/1 โคกวัด

3.   ซอย 2 โคกวัด

4.   ซอย 1 ทุ่งโดน

5.   ซอย 2 ทุ่งโดน

6.   ซอย 3 ทุ่งโดน

7.   ซอยรักษาพล

8.   ซอยร่วมใจ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  496  ครัวเรือน   ประชากรทั้งสิ้น  954   คน  แยกเป็นประชากรชาย 466  คน ประชากรหญิง  488   คน

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  10       ประกอบอาชีพ  ทำสวนยาง

ร้อยละ  82      ประกอบอาชีพ  รับจ้างทั่วไป

ร้อยละ   5       ประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ   6       ประกอบอาชีพ  รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษา  1 แห่ง ได้แก่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านทานตะวัน

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

พืชสวน

ปศุสัตว์

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนทุ่งโดน 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตร

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรฎาคม 2562 เทศบาลเม…

พิธีถวายความอาลัย “ครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อหลวง”

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ตักบาตรทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.52 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [79.56 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [125.87 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML