ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ. 2552

ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๑ และชุมชนบ้านทุ่งโดน ๓ แนวเขตเริ่มต้น จากจุดเชื่อมถนนปุณณกัณฑ์กับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๑ ไปทางทิศ ตะวันออกตามแนวถนนปุณณกัณฑ์สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนน ปุณณกัณฑ์-ทุ่งโดน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน 3 แนวเขตเริ่มต้นจุดเชื่อมถนนปุณณกัณฑ์ กับถนนปุณณกัณฑ์-โคกวัดไปทางทิศใต้ตามแนวถนน สิ้นสุดบริเวณ จุดตัดถนนปุณณกัณฑ์โคกวัดกับคลองแม่เรียน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดถนน ปุณณกัณฑ์กับคลองแม่เรียนไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลอง แม่เรียนสิ้นสุดบริเวณจุดตัดถนนทุ่งรี-โคกวัดกับคลองแม่เรียน (บริเวณสะพาน)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านบ้านทุ่งโดน ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมคลอง แม่เรียนไปทางทิศเหนือตามแนวถนนโคกวัด-ทุ่งโดน สิ้นสุดบริเวณ จุดเชื่อมกับถนนปุณณกัณฑ์
ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๒    มีพื้นที่  ๐.๓๓๕  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๒๐๙.๓๗ ไร่ พื้นที่โดยทั่วไปเป็น

ลักษณะ  พื้นที่ราบเนินเขาคอหงส์

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านทุ่งโดน ๒ ที่อยู่ ๔๓/38  ซอยทุ่งโพธิ์  ถนนปุณณกัณฑ์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งโดน 2
ที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายสุชาติ  นิ่มหนู ประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 2 095-4387454
2 นางสาคร  วงษ์บัวงาม รองประธานชุมชน 089-2994025
3 นางปภาอร  ชินสุนทรจิต เลขานุการ 090-9129823
4 นางสมใจ  ชนะพันธุ์ นายทะเบียนและพัสดุ 096-5131518
5 นายสราวุธ  ซัดเด กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 081-5435438
6 นางนิชนันท์  มณีโชติ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 090-9129823
7 นางสาวเพ็ญจันทร์  ศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 084-9634159
8 นายอำนวย  แสงแก้ว กรรมการฝ่ายพัฒนา 083-1686907
9 นางฐานิกา  รอดเพชร กรรมการฝ่ายคลัง 081-1884907
10 นางพิชญา  สุวรรณโน กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 083-6544226
11 นายประดิษฐ์  ไกรราษฎร์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 086-3892870
12 นางบุญสิน  เสนุภัย กรรมการ 086-3892870
13 นางภีมพิมล  รพีวรางค์กูล กรรมการ
14 นางสาวนิภา  รอดกำเหนิด กรรมการ

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          –  ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

๑. ถนนทุ่งรี-โคกวัด

๒. ถนนปุณณกัณฑ์-ทุ่งโดน

๓. ถนนยกอุทิศ

๔. ซอยปุณณกัณฑ์

๕. ซอยยกอุทิศ

๖. ซอยหมู่บ้านพี เอส ยู

๗. ซอย  ๕  ปุณณกัณฑ์

๘. ซอย  ๖  ปุณณกัณฑ์

๙. ซอย  ๗  ปุณณกัณฑ์

๑๐. ซอย  ๗/๑  ปุณณกัณฑ์

๑๑. ซอย  ๗/๒  ปุณณกัณฑ์

๑๒. ซอยศิลปะ

๑๓. ซอยบ้านทุ่งโพธิ์

๑๔. ซอยปาล์มซิตี้

๑๕. ซอย  ๒  ปุณณกัณฑ์

– ประปา  มีครอบคุมทุกครัวเรือนในชุมชนบ้านทุ่งโดน ๒

– คูระบายน้ำ

๑. ซอยทุ่งโพธิ์ ,ซอยศิลปะ

๒. ซอยปาล์มซิตี้

         -ไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนครอบคลุมทุกสาย

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านทุ่งโดน  2  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,424  ครัวเรือน   ประชากรทั้งสิ้น 1,635   คน   แยกเป็นประชากรชาย  741  คน   และประชากรหญิง 894  คน
– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้
ร้อยละ  80        ประกอบอาชีพ  รับจ้าง
ร้อยละ  15     ประกอบอาชีพ  ค้าขาย
ร้อยละ    5     ประกอบอาชีพ  รับราชการ
– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน
1. ศาลเจ้า 2  แห่ง  ได้แก่  ศาลาทวดดำ,ศาลาต้นโพธิ์
2. ชมรมดนตรี
3. หอประชุมนานาชาติ
4. มอ.อนุสรณ์วิทยาทาน
–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่

1. ร้านมอเซ็นเตอร์

2. โว้ค

3. หจก.บ้านป่าพลูก่อสร้าง

4. ร้านข้าวหมูแดงแสงสอง

5. ร้านอาหาร N-Do

6. ร้านเดือนก้าวล้าน

7. ร้านโชว์ฮ่วย

8. ร้านเหว่ย เหว่ย

9. ร้านเสริมสวย ดวงใจซาลอน

10. ร้านวัสดุก่อสร้าง

11. โรงเรียนกวดวิชา SCCA

12. ร้านขายยาข้างโว้ค

13. คีริพาร์ทเม้นท์

14. ร้าน Double A Stationery

15. ร้าน Add si

16. ร้าน Cup and rest

17. ร้าน Lamoon

18. ร้าน Dolce (ขายเครื่องดื่ม เบเกอรี่)

19. ร้านบ้านเครื่องเขียน

20. ร้านบางแคร์ชาชัก

21. ร้านนมสด

22. แฟลตธานทอง

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2-3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรฎาคม 2562 เทศบาลเม…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ตักบาตรทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.47 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [75.97 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [103.15 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML