ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๑ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่   ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๑ (บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) แนวเขต เริ่มต้นจากจุดเชื่อมกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน ปุณณกัณฑ์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนนทุ่งรี-โคกวัด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๒ แนวเขตเริ่มต้นจุดเชื่อมถนนปุณณกัณฑ์ไป ทางทิศใต้ตามแนวถนนทุ่งรี–โคกวัด สิ้นสุดบริเวณคลองแม่เรียน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดถนนทุ่งรี-โคกวัด กับคลองแม่เรียน ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองแม่เรียนสิ้นสุดบริเวณ ปลายซอย ๑ ถนนทุ่งรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านบ้านทุ่งรี ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมกับคลองแม่เรียน ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบ้านทุ่งรี ผ่านถนนทุ่งรีซอย ๑๘ ผ่านจุดตัดกับ ถนนทุ่งรีผ่านเข้าแนวเขตแบ่งพื้นที่หมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๖ (ตามแนวตึกแถว) สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนนปุณณกัณฑ์ (ร้านข้าวมันไก่)
ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๑ มีพื้นที่ ๐.๒๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๓๑.๒๕ ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะ เป็นที่อยู่อาศัย และค้าขาย

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งโดน 1
ที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายประจักษ์  รักษาพล ประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 1 081-4795050
2 นายภูมินทร์  ผมงาม รองประธานชุมชน 081-0927478
3 นางวราพร  มณีปรีชา เลขานุการ 063-9949225
4 นายมานพ  ธรรมโรจน์ นายทะเบียนพัสดุ 087-2950494
5 ร.ต.ต.สุชาติทวี  ลาภากรณ์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 081-6989072
6 นางสมหมาย  ศรีหนู กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 086-9624011
7 น.ส.บุญเรือน  อรัญดร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 086-2977448
8 นางเจียน  รักษาพล กรรมการฝ่ายพัฒนา 084-2121760
9 น.ส.ประภาศรี  รักษาพล กรรมการฝ่ายคลัง 087-9977718
10 นายพิศาล  แซ่เฮง กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 081-6097116
11 นายดิเรก  สาดารา กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 088-7833318
12 นางจินตนา  รักษาพล กรรมการ
13 นางเจือ  ห่อทอง กรรมการ 082-5796519

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

–  ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1.  ถนนทุ่งรี-โคกวัด

2.  ซอย 1 ถนนทุ่งรี

3.  ซอย 1/1 ถนนทุ่งรี

4.  ซอย 2 ถนนทุ่งรี

5.  ซอย 3 ถนนทุ่งรี

6.  ซอย 1/1 ถนนทุ่งรี-โคกวัด

7.  ซอยสูงเนิน

8.  ซอยตลาดศรีตรัง ถนนทุ่งรี-โคกวัด

9.  ซอย 1 ถนนปุณณกัณฑ์ 1/1 ,ซอย 1 ถนนปุณณกัณฑ์ 1/2

10.  ซอยหมู่บ้านเปี่ยมสุข ถนนปุณณกัณฑ์

11.  ซอย 2 ปุณณกัณฑ์

12.  ซอยหมู่บ้านวิลล่าเฮาส์

13.  ซอยสมหมาย

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 779 ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น 1,211  คน

แยกเป็นประชากรชาย  538  คน  และประชากรหญิง  673  คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  80       ประกอบอาชีพ  รับจ้าง

ร้อยละ  15      ประกอบอาชีพ  ค้าขาย

ร้อยละ    5      ประกอบอาชีพ  รับราชการ

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและพัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโดน

–  ตลาด  1  แห่ง  ได้แก่  ตลาดศรีตรัง

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่

1. ร้านคุณประดับ

2. พฤกษาแมนชั่น

3. ตลาดศรีตรัง มอ.

4. แฟลตเชอรี่แมนชั่น

5. แฟลตถุงเงิน

6. เปี่ยมสุขอพาร์ทเม้น

7. แฟลตนภัสวรรณ

8. เนกก้าอพาร์ทเม้น

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญสมาชิกกลุ่มสายไม่เลิก นัดมาลั่นล่ากัน

ขอเชิญ ประชุมสมาชิกกกลุ่มสวยไม…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรฎาคม 2562 เทศบาลเม…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ตักบาตรทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.60 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [101.31 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [102.64 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML