ชุมชนบ้านทุ่งรี 5

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๕  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านทุ่งรี 5 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๔ แนวเขตเริ่มต้นระหว่างเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๒๗ กับแนวรั้วบริษัทแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจุดตัดระหว่าง ถนนกาญจนวนิช ซอย ๒๗ กับแนวรั้วบริษัทแมคโคร จำกัด (ทิศตะวันออก) ไปทางทิศใต้ตามแนวรั้วบริษัทแมคโคร จำกัด (ทิศตะวันออกและทิศใต้) จนถึงจุดตัดระหว่างแนวรั้วบริษัทแมคโคร จำกัด (ทิศใต้) กับแนวรั้ว หมู่บ้านทีซีวิลล่าไปทางทิศใต้หมู่บ้านทีซีวิลล่า สิ้นสุดบริเวณจุดระหว่างแนวรั้วหมู่บ้านทีซีวิลล่ากับทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหงโก-ลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านชุมชนบ้านปลักธง แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างแนวรั้วหมู่บ้านทีซีวิลล่ากับทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหงโก-ลก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหงโก-ลก สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๒๗
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๒๗ ตามเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ไปทางทิศเหนือ เขตสิ้นสุดบริเวณแนวรั้วบริษัทแม็คโครจำกัด
ชุมชนบ้านทุ่งรี ๕  มีพื้นที่  ๐.๓๒๑  ตารางกิโลเมตรหรือ  ๒๐๐.๖๓  ไร่

พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะ  เป็นที่ราบ

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน  เลขที่  ๘๑/๑๘  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๙  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งรี 5
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่บัตร ประกาศ หมดวาระ
1 นางวาสนา  เอมเอก ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 5 091-8472105  1/20
2 น.ส.ไหม  คำนวณ รองประธานชุมชน 099-3599461  2/20
3 นางธิดารัตน์  อาคาสุวรรณ เลขานุการ 089-7353324  3/20
4 นายอัครเดช  นาคเสนา นายทะเบียนและพัสดุ 081-6986021  4/20
5 นายดุสิต  สมศรี กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 095-0423229  5/20
6 นางธนภร หอทิวากุล กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 089-4661282  6/20
7 นางพิม  วัชระนิมิตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 081-9570210  7/20
8 นางระเบียบ  นาคทอง กรรมการฝ่ายพัฒนา 089-7320392  8/20
9 นางสุเนตร จันทวดี กรรมการฝ่ายการคลัง 083-2273374  9/20
10 นายวีรยุทธ  หลังยาหน่าย กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 089-8704475  10/20
11 นางสาวชัญญา ชูจิตสิริ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 090-22276789  11/20
12 นายโสภณ  เขียวเล็ก ที่ปรึกษา  12/20
13 นายผาด  เอมเอก ที่ปรึกษา  13/20
14 นายสมบัติ  นาคทอง ที่ปรึกษา  14/20
15 นายกัมพล  วัชระนิมิต ที่ปรึกษา  15/20
16 พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคนาวิน ที่ปรึกษา  16/20
17 นายกำธร  วัชระนิมิต ที่ปรึกษา  17/20
18 นายสมพงศ์  แผ่เต็ม ที่ปรึกษา  18/20
19 นายประเทือง อาคาสุวรรณ ที่ปรึกษา  19/20
20 นางกมลพันธ์  โสวรางกุล ที่ปรึกษา  20/20

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          -ถนน  และซอยภายในชุมชน

๑.  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๙

๒.  ซอย ทีซีวิลลา ๑,๒,๓,๔

–  ประปา  ซอย  ๑ – ๔

–  คูระบายน้ำ  ซอย  ๑ – ๔

-ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย  มีทุกซอย

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

-ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๕  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑๒9  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  735  คน  ชาย  132  คน  หญิง  243  คน

-ประชากรประกอบอาชีพ  ดังนี้

ร้อยละ  ๘๐      ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  ๑๕      ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ  ๕        ประกอบอาชีพรับราชการ

-บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า/หอพัก ได้แก่ โรงงานขวดพลาสติก ห้างแมคโคร, โรงน้ำงานน้ำดื่มแอมเทค ,บ้านเช่าเลิศพร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 5

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรทุ่งรี 5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.52 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [54.96 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [100.26 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML