ชุมชนบ้านทุ่งรี 4

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๔  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านทุ่งรี 4 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๓ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ไปทางตะวันออกตามแนวถนนทวีรัตน์ สิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ ๖ ( ร ๖
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนนทวีรัตน์ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองระบายน้ำ ๖ สิ้นสุดบริเวณจุดตัดระหว่างคลองระบายน้ำ ๖ กับทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหง – โกลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านปลักธง แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างคลองระบายน้ำ ๖ กับทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหง – โกลกไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟ สิ้นสุดบริเวณจุดตัดระหว่างทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหง – โกลกกับแนวรั้วหมู่บ้านทีซีวิลล่า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๕ แนวเขตเริ่มต้นาจากจุดตัดระหว่างทางรถไฟกรุงเทพ – สุไหง – โกลก กับแนวรั้วหมู่บ้านทีซีวิลล่าไปตามแนวรั้วหมู่บ้านทีซีวิลล่า และแนวรั้วบริษัทแมคโคร จำกัด จนถึงจุดตัดระหว่างแนวรั้ว บริษัทแมคโคร จำกัด (ทิศตะวันออก) กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๒๗ และไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกาญจนวนิช ซอย ๒๗ จนถึงเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปตามเส้นแบ่งแนวเขตทางทิศเหนือ สิ้นสุดบริเวณจุดตัดระหว่างเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่กับถนนทวีรัตน์
ชุมชนบ้านทุ่งรี ๔  มีพื้นที่  ๐.๕๒๖  ตารางกิโลเมตรหรือ  ๓๒๘.๗๕  ไร่

พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะ  เป็นที่ราบ

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน  เลขที่  ๘๒/๑๙  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๐/๑  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งรี 4
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่บัตร ประกาศ หมดวาระ
1 น.ส.สมพร ทองมาแล้ว ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 081-7487737  1/16
2 นายนราธิป  ชุมตรี รองประธานชุมชน 087-2991490  1/16
3 น.ส.ศุภลักษณ์ ชูแหละ เลขานุการ 086-9695180  1/16
4 นางสุภาพันธ์  คชทร นายทะเบียนและพัสดุ 089-9761348  4/16
5 นายจรูญ  โจมฤทธิ์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 089-8690244  5/16
6 นางจรัสศรี กวินนันทวงศ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 091-8686842  6/16
7 นางจินตนา  ตรัยรัญมโน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 086-9678416  7/16
8 นายธนู  แซ่จง กรรมการฝ่ายพัฒนา 063-9176300  8/16
9 นายสมศักดิ์  เชื้อเดช กรรมการฝ่ายการคลัง 083-3182984  9/16
10 นางจันทราวดี  เรืองศรี กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 089-8690244 Oct-18
11 นายพงศกร  พรอนันต์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 080-6034567  11/16
12 นายศิริชัย  ชุมตรี กรรมการ 098-0893920  13/16

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          -ถนน  และซอยภายในชุมชน

๑.  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๐/๑

๒.  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๑

๓.  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๒

๔.  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๓

๕.  ถนนกาญจนวนิช  ซอย ๒๔

๖.  ซอยชีอุยชุม

๗.  ซอยศิริโชติอุทิศ  ๑

๘.  ซอยศิริโชติอุทิศ  ๒

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

–  ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๔  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๓76  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  ๗๓๒  คน  ชาย  ๓๒๙  คน  หญิง  ๔๐๓  คน

–  ประชากรประกอบอาชีพ  ดังนี้

ร้อยละ  ๖๐      ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  ๑๐      ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  ๓๐      ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

 

–  ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

วัด/มัสยิด/โบสถ์/ศาลเจ้า  ๒  แห่ง  ได้แก่  ศาลเจ้าโป๊ยเซียน,  ศาลเจ้าเต๋าบ้อเก็ง

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า/หอพัก  ได้แก่  บริษัทตรวจบัญชี  โรงงานปอกหัวหอม

โรงงานทำเชือกพลาสติก,  โรงงานสุนทรโลหะ

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 นำคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 และอสม.ชุมชนบ้านทุ่งรี 4 แจกหน้ากากอนามัย

จากการที่มีการแพร่ระบาดโรคไวรั…

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.63 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [71.87 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [99.07 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML