ชุมชนบ้านทุ่งรี 3

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๓  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านทุ่งรี 3 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๒ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ไปตามแนวคลองแม่เรียน สิ้นสุดบริเวณถนนทุ่งรี ซอย ๑ (ปลายซอย)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากแนวรั้วสวนยางไปทางทิศใต้ สิ้นสุดบริเวณถนนทวีรัตน์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากแนวรั้วสวนยางไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทวีรัตน์ สิ้นสุดบริเวณเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมกับถนนทวีรัตน์ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับคลองแม่เรียน
ชุมชนบ้านทุ่งรี ๓  มีพื้นที่  ๐.๕๐๔  ตารางกิโลเมตรหรือ  ๓๑๕  ไร่

พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะ  เป็นที่ราบ

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน  เลขที่  ๖๒/๕๗  ถนนทุ่งรี  ซอย ๕  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งรี 3
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่บัตร ประกาศ หมดวาระ
1 นางสาววิรภรณ์  ถาวรสุข ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 3 081-7671967 1/15
2 ว่าที่ร.ต.วิเชียร ชวัญแก้ว รองประธานชุมชน 090-6535442 2/15
3 นางอรุณวรรณ แซ่หลี เลขานุการ 089-6561839 3/15
4 นายประดิษฐ์  ประทุมมณี นายทะเบียนและพัสดุ 061-1140484 4/15
5 น.ส.รจเรข  ขุนหลัด กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 084-6311595 5/15
6 นางสุภาพร  เรืองชัยปราการ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 089-1989787 6/15
7 นางธัญลักษณ์  แก้วน้อย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 081-7985980 7/15
8 นายพนา  เมฆตรง กรรมการฝ่ายพัฒนา 089-1971238 8/15
9 น.ส.นภัทร  ศิริกรโภคิน กรรมการฝ่ายการคลัง 085-1262283 9/15
10 นางกิตติวรรณ  วรรณพฤกษ์ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 087-9592413 10/15
11 น.ส.พัณณ์ชิตา  อุยโยชะกะจรุณ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 084-4079323 11/15
12 นายกวี    สวัสดิ์ชูแก้ว ที่ปรึกษาชุมชน
13 นางนันทวัน   ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาชุมชน
14 นายธันยโรจน์ อินสุวรรณโณ ที่ปรึกษาชุมชน
15 นางอุไรวรรณ  ปฏิญญา ที่ปรึกษาชุมชน
16 น.ส.สมพิศ  เอิบกมล ที่ปรึกษาชุมชน
17 น.ส.สุรจิต  ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาชุมชน

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          -ถนน  และซอยภายในชุมชน

๑.  ถนนทวีวรรณ  ซอย  ๑-๒

๒.  ซอยแสนสุข

๓.  ซอยเอื้ออาทร

๔.  ซอยผาสุก

๕.  ซอยเรือนวาสนา

๖.  ถนนทวีรัตน์

๗.  ซอยศรีวิไล  ไม่มีถนน  ประปา  คูระบายน้ำทั้ง  ๒  ข้าง

๘.  ซอยติดกับทุ่งรี  รีสอร์ท  ไม่มีถนน  ประปา  คูระบายน้ำทั้ง  ๒  ข้าง

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

–  ชุมชนบ้านทุ่งรี ๓  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๔๙๗  ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น  ๗๗๐  คน   ชาย  ๓๓๑  คน  หญิง  ๔๓๙  คน  คนพิการ  ๓  คน

-ประชากรประกอบอาชีพ  ดังนี้

ร้อยละ  ๕๐      ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ  ๒๐      ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  ๒๐      ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  ๑๐      ประกอบอาชีพค้าขาย

–  ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน  ดังนี้

๑.  ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองคอหงส์

๒.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน

-บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า/หอพัก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมโฟม

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

โครงการ สปสช. ทุ่งรี 3

โครงการออกกำลังกายไลน์สโลบ ชุม…

ชุมชนบ้านทุ่งรี 3 ร่วมเต้นไลน์แดนซ์ต้านภัยโควิด

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 3

FacebookLine

กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชน

บ FacebookLine

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน จากกองทุนพัฒนาสังคม TTM ชุมชนบ้านปลักธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  FacebookLine

โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค ชุมชนบ้านคลองเตย 3 งบประมาณ สปสช.

กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการของบจา…

ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนบ้านปลักธง

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารช…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมชุมชนบ้านทุ่งรี 1 และชุมชนบ้านทุ่งรี 2

ประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมชุมชน…

ประชุมคณะกรรมการร่วมชุมชนบ้านทุ่งรี 1 และชุมชนบ้านทุ่งรี 2

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุมชนร่…

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

FacebookLine

การประชุม คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวห…

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ชุมชนดำเนินการเองชุมชนบ้านคอหงส์ ๑

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคอหงส์…

รณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลาย ชุมชนบ้านทุ่งรี 4

คณะกรรมการอสม. ชุมชนบ้านทุ่งรี…

ประชุมคณะกรรมการคอหงส์ 6 วันอาทิตย์ ที่23 สิงหาคม2563 เวลา15.00 น. ณศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 6

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการคอหงส์3 วันที่21 สิงหาคม2563 เวลา19.00 น.

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการคอหงส์1 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม2563 เวลา13.00 น ณ ศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 1

  FacebookLine

ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/ปีงบประมาณ 2563

  ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ส.ค.2563 เวลา 16.00 น.

FacebookLine

กิจกรรมชุมชนบ้านทุ่งรี 4 วันพุธ ที่ 12 ส.ค.2563

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 4 ได…

โครงการฝึกอบรมการทำมะพร้าวคั่วเครื่องแกง ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4 ได้นำโครง…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

FacebookLine

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ หลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 3

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 2 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 17…

กิจกรรมชุมชนบ้านคอหงส์ 1เนินการเองตามแผนชุมชนปี 63

FacebookLine

กิจกรรมชุมชนบ้านทุ่งโดน 3

ชุมชนบ้านทุ่งโดน 3 ร่วมกิจกรรม…

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคอหงส์ และประธานศูนย์สงเคราะห์ฯ ทั้ง 8 ศูนย์

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพั…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่

คณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่ ได้กำ…

ชุมชนบ้านทุ่งรี 5 ทำบุญตักบาตรหัวษา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค.256…

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 4 ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 วันที่ 20 มิ.ย.63

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส…

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้พิการ

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ…

อบรมติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที…

ปุ๋ยสูตรมูลไก่ผสม EM บ้านนายชรินทร์ ไชยพรหม ประธานชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

ถังขยะอินทรีย์บ้านนางนวรัตน์ สมบูรณ์ ชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

FacebookLine

อบจ.สงขลา ปรับแต่งพื้นผิวถนนริมรางรถไฟ ชุมชนบ้านคลองเปล 2

อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรเข้ามา …

โครงการขยับกาย สบายชีวี สุขภาพดีทุกคน ชุมชนบ้านคลองเตย 1

FacebookLine

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 มอบถุงยังชีพในชุมชน

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ…

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ ตามที่มีกา…

C O V I D – 1 9

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นา…

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแกไขปัญหา covid19 โดยสแกน QR CODE

FacebookLine

ประชาสัมพันธ์และสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โควิด19 โดย สแกน QR CODE

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 3 แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

แจกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข covid-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมก…

คณะกรรมชุมชนบ้านคลองเตย 1 และ อสม. ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมก…

โครงการ สปสช. ทุ่งรี 3

โครงการออกกำลังกายไลน์สโลบ ชุม…

การจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนบ้านทุ่งรี 5

ชุมชนบ้านทุ่งรี 5 ได้ดำเนินการ…

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลข่…

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 และอสม.ชุมชนบ้านทุ่งรี 4 แจกหน้ากากอนามัย

จากการที่มีการแพร่ระบาดโรคไวรั…

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 แจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.…

การผสมดินปลูกผักสวนครัวในกระถาง

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรคอหงส์ ได…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายจรัส คณานุรักษ์ ประธานชุมชน…

รับ-มอบหน้ากากอนามัย

FacebookLine

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายสุพน สาสุธรรม ประธานชุมชนบ้…

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 นำคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

รับมอบหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเปล 2 แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ประชาชนในชุมชน

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 2 แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ประชาชนในชุมชน

FacebookLine

แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านคลองเตย 6

FacebookLine

ชุมชนบ้านทุ่งรี 3 ร่วมเต้นไลน์แดนซ์ต้านภัยโควิด

รับมอบหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเปล 2 แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 5 แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 1 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 4 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

รับ-มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้า…

อสม.ชุมชนบ้านทุ่งรี 1 รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านในไร่ รณรงค์การป้องกันปัญหาโรคไวรัส COVID-19

FacebookLine

* กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ *

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้…

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563 (1)

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษ…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 2563

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ม.ค.2563

นางกัญญา ทองรักษา ประชุมคณะกรร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ธ.ค.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน พ.ย.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ต.ค.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

การจัดทำถังขยะอินทรีย์

ชุมชนบ้านคลองเตย 1 รณรงค์จัดทำ…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

*ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากกรมบัญชีกลาง เริ่ม 10 มกราคม 2563 นี้

FacebookLine

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงิน

FacebookLine

ประกาศ !! การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู…

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

📣♥️ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองค…

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอหงส์4ในการคัดแยกขยะอินทรีย์

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล3

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 5

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 5

  ประขุมคณะกรรมการชุมชน อ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนบ้านคลองเปล 3 วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเ…

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563

FacebookLine

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

FacebookLine

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

FacebookLine

รับแจ้งยืนยันตนผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้งยืนยั…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 2

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 3

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

ทำยังไงเมื่อลืมรหัสผ่าน

1 2 3 4   เสร็จแล้วครับ F…

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวล…

การแจ้งยืนยันตน งบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้…

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองคอหงส์ 2562

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมื…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 4

FacebookLine

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 3

FacebookLine

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 2

FacebookLine

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 1

FacebookLine

ตรวจเยี่ยมความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

         ตรวจเยี่ยมความเสียหาย…

* * * กิจกรรมอบรมความรู้สูงวัย 5 หมู่ * * *

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 พิธ…

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2-3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 รวมใจพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะกรรม…

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้เสียงตามสายภายในชุมชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ร่วมอบร…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนและประชาชน ปี 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมค…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรฎาคม 2562 เทศบาลเม…

ทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทำบุญตั…

โครงการล้างสายพันธุ์จรจัด ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ช…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองคอหงส์

ชาวชุมชนบ้านคลองเตย 3 ขอขอบคุณ…

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2562 ชุมชนบ้านคลลองเปล1

FacebookLine

กีฬาเปตอง ชุมชนบ้านคลองเตย 5

นักกีฬาเปตอง ร่วมซ้อมเปตอง ณ ส…

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมช…

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายบุญธ…

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  / 4 มิถุนายน 2562

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  วั…

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ หัว…

มาเต้นกันเถอะ ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ * *    

มาเต้นกันเถอะ มาเต้นกันนะ   …เ…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล วั…

ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบท…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

กิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 1 คัดกรอง…

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด วันที…

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชน บ้านคลองเปล 1-3 ปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

กลุ่มอาชีพปลาดุกร้า ชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 6

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนบ้า…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เลี้ยง…

ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์

ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์ วันที่…

ประชุมกองสวัสดิการสังคม วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย.62

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 และรับรองข้อมูลจปฐ. วันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย.62

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3 ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชน

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-4 วันพุธ ที่ 19 มิ.ย.62

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่ วันอังคาร ที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 17.30 น และรับรองข้อมูลจปฐ.

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 17.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย ชั้น 2

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชน 2562

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญห…

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพและศึกษาดูงาน 2562

กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน…

กิจกรรมชมรมสมาชิกกลุ่มกองยาว” นำโดย..นางสาวกัญดา ติ้งเพ็ง ประธานชุมชน บ้านคอหงส์ 1

FacebookLine

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการจัดทำ และทบทวนแผนชุมชนประจำปี 2562

FacebookLine

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลคอหงส์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และก…

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำดวนบาสโลบแด๊นซ์

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำด…

ประชุมประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)

FacebookLine

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนร.เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของบ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต ประจำปี 2562

FacebookLine

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนและร่วมประชุมประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ ที่ 24 มษายน 2562 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)

FacebookLine

ประเพณีหามทวดคลองหวะ

FacebookLine

ประเพณีสงกรานต์กับการคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

ขนมพื้นบ้านปลักธง ม่อฉี่

FacebookLine

ประเพณีสงกรานต์ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกไฟไหม้ ซ.บุญกุล ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

FacebookLine

ขนมพื้นบ้านปลักธง ขนมม่อฉี่

FacebookLine

ชมรมผู้สูงอายุ ทุ่งรี 3

  FacebookLine

ประชาคมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ชุมชนบ้านในไร่

FacebookLine

ประชุมประชาคมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งรี 4

FacebookLine

ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งรี 3

FacebookLine

ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งรี 2

FacebookLine

ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชนบ้านทุ่งรี 1

FacebookLine

ประชาคมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

ประชาคมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านในไร่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เม.ย.62 ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านในไร่

FacebookLine

ประชาคมจัดทำแผนชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

Smile City For All Songkhla

โครงการสงขลาเปิดประตูสู่เมืองท…

ขอเชิญร่วมประชาคมจัดทำทบทวนแผนชุมชน

FacebookLine

โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2562

  การฝึกอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ งาน”ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 21

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส…

“ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 21

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวั…

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคม TTM

FacebookLine

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนชุมชนจากการศึกษาดูงาน

FacebookLine

การประชุมถอดบทเรียนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน

FacebookLine

🎉🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

🎉🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉 ➡️➡️การรับ…

ประชุมกลุ่มองค์กรชุมชนบ้านในไร่

FacebookLine

เริ่มแล้วโครงการเทศบาลพบประชาชนครั้งที่ 4 ณ สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่

FacebookLine

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนครั้งที่ 4

FacebookLine

มาออกกำลังกายกันเถ๊อะ “ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ ”

“ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ ” พบกันได้ …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

ประชุมองค์กรภาคประชาชน ชุมชนบ้านในไร่

FacebookLine

ขอเชิญประชุมกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ชุมชนบ้านในไร่

FacebookLine

ประชุมกลุ่มองค์กรชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

ประชุมกลุ่มองค์กรชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

FacebookLine

การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอ…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชน อพม. อสม. ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

FacebookLine

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา 2 5 6 2

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา …

ะชุมองค์กรภาคประชาชนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

FacebookLine

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

เทศบาลเมืองคอหงส์ ดำเนินการโคร…

ประชุมองค์กรภาคประชาชนทุ่งโดน 1-4

FacebookLine

ขอเชิญประชุมองค์กรชุมชน ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

ขอเชิญประชุมองค์กรภาคประชาชน ชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

    FacebookLine

ขอเชิญประชุมองค์กรภาคประชาชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

FacebookLine

การประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคอหงส์

การประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมแล…

ขอเชิญประชุมองค์กรชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

FacebookLine

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา”ปี 2562

พมจ.สงขลา เตรียมจัดงาน วันคนพิ…

“ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ ”

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

               เมื่อวันที่ 22 …

“คอหงส์” กับก้าวย่างที่ท้าทายสู่ Smart City!?

ข่าวที่กำลังฮือฮาในโลกโซเชียล …

การประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง ประจำเดือนมกราคม 2562

FacebookLine

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                   เทศบาลเมือง…

Re: ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่

         จากที่ท่านได้แจ้งขอให…

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์…

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน ประจำปี 2562

FacebookLine

ทดสอบเพิ่มเรื่องด้วยมือถือ

56990997014__0290E62B-4928-4EB…

สมัครฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ประจำปี 2562

         สมัครฝึกอบรมอาชีพด้าน…

การประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 3

FacebookLine

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5 ประจำปี 2562

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปี 2562 (กิจกรรมหิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญในวันพระ)

โ FacebookLine

กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศาสนพิธีกรน้อย

  กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศา…

 ++++การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562++++             

                 ++++การขึ้นทะ…

ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ ประจำปี 2562 (ลงพื้นที่ชุมชน) เฉพาะเสาร์ – อาทิตย์

ประชาสัมพันธ์   การแสดงการดำรง…

กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเพาะเมล็ดพันธุ์การให้-กลางใจเยาวชน

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเ…

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชี…

โครงการครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 61

FacebookLine

โครงการครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง”ส่งเสริมความสัมพันธ์ทุกช่วงวัย 61″

FacebookLine

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โภชนบำบัดสำหรับโรคเรื้อรังและการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

ขอเชิญผู้สูงอายุ.…เข้าร่…

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสวัสด…

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็น”มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” และกิจกรรม”เพาะเมล็ดพันธุ์การให้..กลางใจเยาวชน” >>สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์<<

>>สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล…

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของ? ? เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพรุเตาะ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

??ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

ข้าวโพดหวานสีแดง สวนทวีโชค ตำบลคอหงส์

ข้าวโพดหวานแดงราชินี ทับทิมสยา…

กิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2561

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์  จัดข…

ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่

FacebookLine

เจ้าพ่อคอหงส์

FacebookLine

ตลาดยิ้มสุข greensmilemarket

  FacebookLine

สมุนไพรสุทธิชาติ

FacebookLine

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน  2561

กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเ…

ภาพกิจกรรมดูงานคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ฯ

FacebookLine

ระเบียบเทศบาลเมืองคอหงส์

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่ Facebook…

หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด คลิ๊ก FacebookLine

แบบยืนยันการลงทะเบียน (ดร.04)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก FacebookLine

แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก FacebookLine

แบบลงทะเบียน (ดร.01)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก FacebookLine

แบบลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

FacebookLine

หอพักเอกชน

FacebookLine

หอพักสถานศึกษา

FacebookLine

คำขออนุญาตกิจการหอพัก

หอพักสถานศึกษา หอพักเอกชน Face…

แบบลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

FacebookLine

แบบฟอร์มฌาบนกิจสงเคราะห์

FacebookLine

ระเบียบเทศบาลเมืองคอหงส์ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่ Facebook…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯและประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำชุมชน

FacebookLine

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

FacebookLine

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

FacebookLine

ประชาคม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนคลองหวะ 1-4

FacebookLine

ตารางฝึกอบรมอาชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ประจำ…

สมัครเรียนฝึกอาชีพประจำปี 2561

FacebookLine

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

1. คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ขอ…

ขอให้ส่งแบบสำรวจวัสดุสำนักงาน

FacebookLine

ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วม….กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ “อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

ตักบาตรบ้านทุ่งรี

FacebookLine

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

FacebookLine

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

FacebookLine

ดูงานแผนชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่

FacebookLine

แผนการจัดกิจกรรมตักบาตรปีใหม่ในชุมชน

FacebookLine

กิจกรรมจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2561

  FacebookLine

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3/2561

  FacebookLine

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งท…

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งท…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2562

**เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดรับลงทะ…

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง…

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น

FacebookLine

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่่อันเป็นที่สาธารณะ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ หร

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง…

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 1/2561

FacebookLine

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับ…

อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกิจกรรมโครงการมอบเครื่องมือประกอบให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาศ

FacebookLine

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง (Greensmilemarket)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดอิน…

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารอเนกประสงค์ ของเทศบาลเมืองคอหงส์ 30 ส.ค. 60

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมคณะก…

รับมอบดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองคอหงส์รับมอบดอกไม้จ…

การแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองคอหงส์  จัดการแข่งข…

กิจกรรมการเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน ในวาระดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ของคณะกรรมการชุมชน

  เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิ…

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตร…

ผู้ประกอบกิจการหอพัก จดทะเบียนขออนุญาตได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ที่ตั้งอ…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนทุ่งโดน 4

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 3

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 2

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 1

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 4

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 3

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 2

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 1

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเปล 3

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเปล 1

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านในไร่

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 5

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 3

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 2

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 1

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 6

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 5

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 4

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 3

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 2

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 1

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 6

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 5

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 4

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 3

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 2

FacebookLine

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 1

FacebookLine

โครงกาาร 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อเกษตรยั่งยืน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่าย

เกษตรกรชุมชนบ้านคอหงส์  เทศบาล…

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนบ้านคลองหวะ 1

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1  เทศบาลเมือ…

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุมชนบ้านปลักธง เมือวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2560

ชุมชนบ้านปลักธง   : วันอาทิตย์…

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสาธาร…

กิจกรรมคัดกรองเบาหวาน ตรวจความดัน

FacebookLine

โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ชุมชนบ้านคลองเตย 4

FacebookLine

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2 ปี 60

27/5/2560 กิจกรรมทอดผ้าป่าเปลี…

พ่นหมอกควันกำจัดยุง ชุมชนบ้านคลองเตย 4

FacebookLine

ก๊ฬาแห่งชาติ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให…

พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงาน

FacebookLine

ไถ่ชีวิตโค

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเกงร่วมกับเ…

อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์ชุมชน

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการฝึ…

ถวายคำอาลัย

FacebookLine

กีฬา

กีฬาชุมชนวันที่24มิ.ย.60 Faceb…

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล60

13 มิ.ย.60 เวลา 8.00 น.ณชุมชนบ…

พัฒนาริมคลองร.5

ชุมชนบ้านคลองเปล3ร่วมทำกิจกรรม…

ผ้าป่าขยะ

FacebookLine

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน

FacebookLine

กีฬาชุมชนสัมพันธ์

FacebookLine

อบรมข้อพิพาทชุมชน

FacebookLine