ชุมชนบ้านทุ่งรี 2

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๒  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านทุ่งรี 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนทุ่งรี สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับซอย ๑๘ (ร้านสบันงา) ถนนบ้านทุ่งรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโดน ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนน ทุ่งรี ซอย ๑๘ สิ้นสุดบริเวณคลองแม่เรียน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี ๓ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนนทุ่งรี ซอย ๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองแม่เรียน สิ้นสุดบริเวณเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์เป็นแนวเขต
ชุมชนบ้านทุ่งรี ๒  มีพื้นที่  ๐.๑๙๗  ตารางกิโลเมตรหรือ  ๑๒๓.๑๒๕  ไร่

พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะ  เป็นที่ราบ

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน  เลขที่  ๖๖/๖  ถนนทุ่งรี  ซอยไชยประภาอุทิศ  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งรี 2
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่บัตร ประกาส หมดวาระ
1 นายประมูล ไชยประภา ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 2 081-8988180  1/14
2 นางถาวร  กัลป์จารุ รองประธานชุมชน 084-0672929  3/14
3 เลขานุการ  3/14
4 นางอนงค์  วิสมิตะนันท์ นายทะเบียนและพัสดุ 080-5475287  4/14
5 นายสามารถ  วิสมิตะนันท์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 084-1935857  5/14
6 นางเล็ก  โสดา กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 062-9797910  6/14
7 นางพวงรัตน์  ศรีหนู กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 086-9676422  7/14
8 นายผล  ไชยประภา กรรมการฝ่ายพัฒนา 081-5419458  8/14
9 นายเนิม  ธรรมปัญญาสกุล กรรมการฝ่ายการคลัง 086-9604445  9/14
10 นายวิมล  ไชยประภา กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 086-5516073 Oct-14
11 นายสมบูรณ์  ลูกมณี กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 089-7372531  11/14

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-ถนน  และซอยภายในชุมชน

๑.  ถนนทุ่งรี

๒.  ซอยหมู่บ้านเปี่ยมสุข

๓.  ถนนปุณณกัณฑ์  ซอย ๑,๓

๔.  ถนนทุ่งรี  ซอย  ๒ , ๕ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๘

๕.  ซอยไชยประภาอุทิศ

-ประปา  มีการขยายท่อเมนคลอมคลุมแล้ว

-คูระบายน้ำ

๑.  ซอย  ๒  ถนนทุ่งรี  ยังไม่มีคูระบายน้ำพร้อมถนนยังไม่ได้ทำ

๒.  ซอย ๕ แยกเข้าซอยประชาอุทิศด้านขวามือจากหน้าบ้าน  นายเท่ง  ไชยประภา  ยังไม่มีคูระบายน้ำ

๓.  ซอย  ๗  ยังไม่มีคูระบายน้ำและถนน

๔.  ซอย  ๑๑  ไม่มีคูระบายน้ำและถนน

-ไฟฟ้าสาธารณะ  ได้ขยายไปคลอบคลุมแล้ว

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

-ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๒  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๗๑๖  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  ๑,๑๕๐ คน  ชาย  ๕๖๒  คน  หญิง  ๕๘๘  คน  คนพิการ  ๔  คน

 

-ประชากรประกอบอาชีพ  ดังนี้

ร้อยละ  ๘๐      ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  ๕        ประกอบอาชีพค้าขาย

ร้อยละ  ๕        ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  ๑๐      ประกอบอาชีพอื่นๆ

 

–  ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน  ได้แก่  เทศบาลเมืองคอหงส์

-กลุ่มอาชีพต่างๆ  ภายในชุมชน  รับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ  และบ้านเช่า  หอพัก

-บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า/หอพัก  ได้แก่

๑.  ร้านอาหารสวนพร้าว            ๕.  หอพักพี่มังกร

๒.  สินธรแมนชั่น                    ๖.  ปิ่นแก้วแมนชั่น

๓.  พฤกษาแมนชั่น                  ๗.  บ้านสวนอพาร์ทเม้น

๔.  ทินกรแมนชั่น                    ๘.  ที อาร์  แมนชั่น

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ฝึกอบรมอาชีพ ฟรี!

เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดอบรมอาชีพ…

เชิญชวนปลูกดอกดาวเรือง

แนะนำวิธีปลูกดอกดาวเรือง ให้ออ…

สงขลาเกมส์

เชิญชวน ทุกท่านที่ว่างเว้นภารก…

กิจกรรมชุมชน

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 มอบถุงยังชีพในชุมชน

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ…

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 แจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.…

ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งรี 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.46 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [67.00 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [123.80 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML