ชุมชนบ้านทุ่งรี 1

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งรี  ๑  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านทุ่งรี 1 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคอหงส์ ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนว เขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ไปทางทิศตะวันออกตามแนวรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สิ้นสุดบริเวณเขาคอหงส์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขาคอหงส์ แนวเขตเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ไปทางทิศใต้สิ้นสุดบริเวณถนนปุณณกัณฑ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านทุ่งรี ๒ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมแนวเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับถนนปุณณกัณฑ์ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนปุณณกัณฑ์เลี้ยวซ้ายผ่านเข้าแนวเขตแบ่งหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๖ (แนวตึกแถว) ตรงไปทางทิศใต้เลี้ยวขวาเข้าถนนทุ่งรีไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดบริเวณเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมกับ ถนนทุ่งรีไปทางทิศเหนือตามเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาล เมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่สิ้นสุดบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ด้านทิศเหนือ)
ชุมชนบ้านทุ่งรี ๑  มีพื้นที่  ๒.๐๗๓  ตารางกิโลเมตรหรือ  ๑,๒๙๕.๖๒  ไร่  พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นที่

ราบสถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน  เลขที่  ๕๐/๒๒  ถนนทุ่งรี  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งรี 1
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่บัตร ประกาศ หมดวาระ
1 นายกิตติคุณ สวาทะสุข ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 1 0899765988  1/15
2 นายอ๊อด แสงจันทร์ รองประธานชุมชน 0817385236  2/15
3 น.ส.จิตจำนงค์ เกตุแก้ว เลขานุการ 0898700588  3/15
4 น.ส.วทันยา  อินทะปาน นายทะเบียนและพัสดุ 0819633940  4/15
5 นายชยกร  พุทธศุกร กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 0980242215  5/15
6 นางสุพร บุญรัตน์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0980814047  6/15
7 นางสำเนียง เส้งนนท์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 0892983278  7/15
8 นายณัทพล ไชยทอง กรรมการฝ่ายพัฒนา 0841989852  8/15
9 น.ส.รัชนีย์  ชูกำเนิด กรรมการฝ่ายการคลัง 0982893323  9/15
10 นายขิ้ม  จิตนุรักษ์ กรรมการฝ่ายศึกษากีฬาและวัฒนธรรม 0943204737  10/15
11 นางประภา เกตุแก้ว กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 0932738487  11/15
12 นายสมพรชัย ระฆังทอง กรรมการ 0941953757  12/15
13 นางเสาวภา  จุลพันธ์ กรรมการ 0807094541  13/15
14 น.ส.จิตรทิพย์  เกตุแก้ว กรรมการ 0846311221  14/15
15 นางธภัทร ไชยทอง กรรมการ 0819633424  15/15

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          -ถนน  และซอยภายในชุมชน

๑.  ถนนปุณณกัณฑ์

๒.  ถนนทุ่งรี

๓.  ถนนทุ่งรี  ซอย ๑, ๓, ๔, ๖, ๑๒, ๑๕, ๑๗

๔.  ซอยปุณณกัณฑ์แสนสุข

๕.  ซอยโพธิพงศา

๖.  ซอยแสงจันทร์

๗.  ซอยปุณณกัณฑ์  บ้านขวัญ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

-ชุมชนบ้านทุ่งรี ๑  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๒,๔๘๓  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  ๔,๕๑๗  คน  ชาย  ๑,๘๐๙  คน  หญิง  ๒,๗๐๘  คน

-ประชากรประกอบอาชีพ  ดังนี้

ร้อยละ  ๕๐      ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ  ๓๐      ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  ๒๐      ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

–  ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

๑.  สนามกีฬา/ลานกีฬา  ๑  แห่ง  ได้แก่  สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒.  ตลาด  ๑  แห่ง  ได้แก่  ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓.  สถานศึกษา  ๑  แห่ง  ได้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๔.  อื่นๆ  ได้แก่  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , หอสมุดคุณหญิงหลงฯ

-พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  แยกเป็น

พืชสวน  ในมอ.

ปศุสัตว์    ในมอ.

-กลุ่มอาชีพต่างๆ  ภายในชุมชน

๑.  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา

-บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า / หอพัก  ได้แก่

๑.  ร้านขวัญเรือน                            ๑๔.  ร้านน้องมายร์

๒.  ร้านสบันงา                               ๑๕.  ร้านใบไผ่

๓.  ร้านบิลหลา                               ๑๖.  รานกล้วยน้ำว้า

๔.  ร้านยำใหญ่                               ๑๗.  ร้านโดม  ๑๐๘

๕.  ร้าน  108  รส                            ๑๘.  ร้านสลัดคุณหนู

๖.  ร้านข้าวหมูแดงแสงทอง                  ๑๙.  ร้านลักขณา

๗.  ร้านบ้านสวนมณี                          ๒๐.ร้านป้ายแดง

๘.  ร้านก๋วยเตี๋ยวโกตุ๋ย                        ๒๑.  ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ต๋อย

๙.  ร้านข้าวแกงพี่ตุ่ม                          ๒๒.  ร้านกาแฟ  โบราณบานบุรี

๑๐.  ร้านไอครีมกะลา                        ๒๓.  ร้านเชิญ  CLUB

๑๑.  ร้านนั่งเล่น                              ๒๔.  ร้านนั่งเล่น

๑๒.  ร้าน  COFFE STYLE                   ๒๕.  ร้านก๋วยเตี๋ยว  น้ำตกหมู

๑๓.  ร้านเสริมสวยแฮร์โฮม, ร้านเสริมสวยจอยบิวตี้,  ร้านเสริมสวยดี  แอนด์  ดี  บิวตี้   ,

ร้านเสริมสวยอันดา  บิวตี้,  ร้านเสริมสวยคิว  บี  เสริมความงาม, ร้านเสริมสวย กาญจน์  ซาลอน

 

–  หอพักชุมชน

๑.  การ์เด้น  แมนชั่น               ๑๐.  ส.สุขแมนชั่น

๒.  บ้านสวนอพาร์ทเม้น            ๑๑.  ศิริ  อพาร์ทเม้นท์

๓.  D  แอนด์  J  อพาร์ทเม้น      ๑๒.  สุขสมบูรณ์  อพาร์ทเม้น

๔.  ปาลิตา  อพาร์ทเม้น            ๑๓.  หอพักเฉลิมรัตน์

๕.  หอพักศรีพัฒน์                  ๑๔.  หอพักจิตรา

๖.  หอพักจันทรักษา                ๑๕.  หอพักศุภสิน

๗.  หอพักจิตรา                     ๑๖.  หอพักวีระวุฒิ

๘.  หอพักจัน-อิ่ม                    ๑๗.  หอพักกิ่งแก้ว

๙.  ศรีวิลัย  อพาร์เม้นท์

 

ร้านค้าชุมชน

๑.  ร้าน  SEVEN  ELEVEN         ๔.  ร้านบ้านสวนมินิมาร์ท

๒.  ร้านแว่นตา  ท๊อปเจริญ        ๕.  ศูนย์ยาปุณณกัณฑ์

๓.  ร้านสวนดอกไม้                 ๖.  ร้านปุณณกัณฑ์  ธุรกิจ

๗.  ร้านสวนหนังสือ  SMILL       ๑๑.  ศูนย์ความงาม  ORIENTAL  BEAUTY

๘. ร้านอ้อมถ่ายเอกสาร             ๑๒.  ร้านเพชนเอกสาร

๙.  ร้านยู  เค  เอกสาร             ๑๓.  ร้านมายด์  มีน

๑๐.  ร้าน A  แอนด์  W            ๑๔. ร้าน  O K  เอกสาร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ตลาดยิ้มสุข greensmilemarket

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชนบ้านทุ่งรี 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.49 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [88.47 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [100.15 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML