ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชุมชนบ้านคอหงส์ 4 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 5 แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมแนวกำแพงหมู่บ้านวังหงส์กับซอยสุภาพอ่อนหวาน ไปทิศตะวันออกตามแนวซอยสุภาพอ่อนหวาน สิ้นสุดบริเวณเส้นแบ่งเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่บริเวณซอยสุภาพอ่อนหวาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณซอยสุภาพอ่อนหวาน ไปทางทิศใต้ตามเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 33
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณหลักเขตที่ 33 ไปทางทิศตะวันตกตามเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมือง คอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ สิ้นสุดบริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 2
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเตย 2 และชุมชนบ้านคอหงส์ 3 แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 2 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเพชรเกษม ซอย 2 เลี้ยวขวาบริเวณจุดเชื่อมถนนเพชรเกษม ซอย 2 กับแนวกำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์ ไปตามแนวกำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมแนวกำแพงหมู่บ้านวังหงส์กับซอยสุภาพอ่อนหวาน
             ชุมชนบ้านคอหงส์ 4  มีพื้นที่  0.113  ตารางกิโลเมตร  หรือ  70.36  ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ  มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย  มีความหนาแน่นค่อนข้างมาก  และมีสถานประกอบการเล็กน้อย

องค์กรชุมชน

บ้านคอหงส์ 4
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายปรีชา  อุนทรีจันทร์ ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 4 093-7159311  1/10
2 นายชัยวุฒิ  บุญรัตน์ รองประธานชุมชน 080-5422010  2/10
3 นางสุเพลิน  อินทะสะระ เลขานุการ 096-8977138  3/10
4 นายเสรี  จันทร์ทอง นายทะเบียนและพัสดุ 087-4765274  4/10
5 นายประเสริฐ  พูลกิจ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 074-218569  5/10
6 นางวรรณา  จินนะวงศ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  6/10
7 นางอภิญญา  แซ่ตัน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 088-7892996  7/10
8 นายชัยเจริญ  หงษ์เจริญ กรรมการฝ่ายพัฒนา 081-0968711  8/10
9 นายสุรพล  พูลกิจ กรรมการฝ่ายคลัง 081-7671032  9/10
10 นางเพ็ญณภัท  ธรรมโชติ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 081-5409508  10/10
11 นางประไพพรรณ  หงษ์สิทธี กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 094-8035902  11/10
12 นายเชื้อวงศ์  เทพมณี กรรมการ 084-3973005  12/10
13 นายนิพนธ์  ลักษณะวงศ์ กรรมการ 089-6544600  13/10
14 น.ส.สุกฤตา  มุสิกรักษ์ กรรมการ 091-8495359

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              –  ถนนและซอยภายในชุมชน

1.  ถนนกาญจนวานิช  ซอย 9

2.  ถนนกาญจนวานิช  ซอย 10

3.  ถนนกาญจนวานิช  ซอย 11

4   ถนนกาญจนวานิช  ซอย 12 , 12/1

5.  ถนนกาญจนวานิช  ซอย 13 , 13/1

6.  ซอยสุภาพอ่อนหวาน

7.  ซอยเยื้อนบำรุง

8.  ซอยพาฝัน

9.  ซอยหงส์เจริญ

10.  ซอยร่วมใจพัฒนา

11.  ซอยบังดล

12.  ซอยสามหมื่น

13.  ซอยมุสิกรักษ์

14.  ซอยมุสิกรักษา

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

          –  ชุมชนบ้านคอหงส์ 4  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  409  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 888  คน

แยกเป็นประชากรชาย  390  คน  ประชากรหญิง  498  คน

–  สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  กลุ่มออมทรัพย์  หมู่ที่ 2  ตำบลคอหงส์

2.  คลองแพ

    –  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า/หอพัก  ได้แก่  อพาร์ทเมนท์

ร้านเสริมสวย   ร้านทำเฟอร์นิเจอร์  ร้านขายของชำ  ร้านขายอาหาร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงกาาร 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อเกษตรยั่งยืน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่าย

เกษตรกรชุมชนบ้านคอหงส์  เทศบาล…

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสาธาร…

ผ้าป่าขยะ

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

เทศบาลพบประชาชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ครอบครัวอบอุ่น

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชน บ้านคอหงส์ 4 ซ.ร่วมใจพัฒนา 2/1 ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอหงส์4ในการคัดแยกขยะอินทรีย์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทำบุญตั…

โครงการล้างสายพันธุ์จรจัด ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ช…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.46 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [99.27 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [92.21 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML