ชุมชนบ้านคอหงส์ 1

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศจัดตั้งเมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2548

 

ชุมชนบ้านคอหงส์ 1 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 2 (ค่ายเสนาณรงค์) แนวเขตเริ่มต้นจากหลัก เขตที่ 28 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตรั้วศูนย์วิจัยยางสิ้นสุดที่แนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขาคอหงส์และตำบลทุ่งใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตสิ้นสุดบริเวณแนว เขตรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ด้านทิศเหนือ)
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งรี 1 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) แนวเขตเริ่มต้น จากเทศบาลเมืองคอหงส์ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรั้วหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สิ้นสุดบริเวณเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมือง คอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ไปทางทิศเหนือสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 28
                   ชุมชนบ้านคอหงส์ 1  มีพื้นที่  1.186  ตารางกิโลเมตร  หรือ  741.50  ไร่   พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา

เป็นเขตที่พักอาศัย  มีความหนาแน่นน้อย

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 1  บ้านเลขที่   164/73  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110

องค์กรชุมชน

บ้านคอหงส์ 1
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอรโทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นางสาวกัญดา  ติ้งเพ็ง ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 1 083-1680547  1/7
2 นางผ่องศรี  ถาวรกาญจน์ รองประธานชุมชน 089-7357968  2/7
3 นางณฐพร  บัวแก้ว เลขานุการ 085-6716634  3/7
4 นางอนงค์  เรืองศรี นายทะเบียนและพัสดุ 089-6593755  4/7
5 นางวรรณา  เพชรรัตน์ กรรมการฝ่ายปกคองและรักษารักษาความสงบเรียบร้อย 074-586721  5/7
6 นางพนิตนารถ  อ่อนด้วง กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  6/7
7 นางดลรวี  คิดดี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ  7/7
8 น.ส.วันวิสา  วรรณมาโส กรรมการฝ่ายพัฒนา 090-8942059  8/7
9 นางเพียงใจ  ไชยประภา กรรมการฝ่ายคลัง 086-9677452  9/7
# นางสาวอารดี  นฤพงษ์ กรรมการฝ่ายการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  10/7
# นางสาวนนทยา  นฤพงษ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 086-3662657  11/7

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

–  ถนน  และซอยภายในชุมชน

1.  ซอยโชคดี 1 , 2 , 3 และ 4

2.  ซอย สวพ. 1 , 2

3.  ซอยบ้านพักข้าราชการระดับ 1 , 2 , 3

4.  ซอยบ้านพักข้าราชการระดับ 4 , 5

5.  ซอยบ้านพักข้าราชการระดับ 6 , 7 , 8

6.  ซอยพัฒนา 1 , 2

 

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

                   ชุมชนบ้านคอหงส์ 1  มี จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  173  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  368  คน

แยกเป็นประชากรชาย  177  คน  ประชากรหญิง  191  คน

–  สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  วัด  1  แห่ง  ได้แก่  สำนักวิปัสสนาธรรมโชติ

2.  สนามกีฬา    ได้แก่  สนามกีฬาศูนย์วิจัยยาง สงขลา  ,  สนามกีฬาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ,

ลานกีฬาสำนักงานตลาดกลางยางพารา สงขลา ,ศูนย์ฟิตเนส

– เป็นที่อยู่อาศัย บ้านพักข้าราชการ ตลาดกลางยางพาราและการทำสวนยางพารา

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่

Facebook iconFacebookLINE icon…

เจ้าพ่อคอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข่าวภายในชุมชน

กิจกรรมชมรมสมาชิกกลุ่มกองยาว” นำโดย..นางสาวกัญดา ติ้งเพ็ง ประธานชุมชน บ้านคอหงส์ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 18 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 1 (ห้องประชุม ศวพ.สข.) ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการคอหงส์1 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม2563 เวลา13.00 น ณ ศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 1

  Facebook iconFacebookLI…

กิจกรรมชุมชนบ้านคอหงส์ 1เนินการเองตามแผนชุมชนปี 63

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 วันที่ 20 มิ.ย.63

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.44 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [81.86 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [89.83 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML