ชุมชนบ้านคลองเปล 3

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเปล 3  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อ  28  มกราคม  พ.ศ.2548

ชุมชนบ้านคลองเปล 3 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเปล 1 และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณจุดเชื่อมกับคลองระบายน้ำ 5 ตรงไปทางทิศตะวันออกถึงแนวรั้วหมุ่บ้านเซ็นทรัลปาร์คตรงไปตามแนวรั้วถึงถนนกาญจนวนิช ซอย 4 ตรงไปตามแนวถนนสิ้นสุดบริเวณเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ และอีกช่วงหนึ่งของแนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ไปทางทิศตะวันออกตามแนวรั้วสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 6
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับเทือกเขาคอหงส์และเขตตำบลทุ่งใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 6 ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 7 (บริเวณเทือกเขาคอหงส์)
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 2 และชุมชนบ้านคอหงส์ 6 แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 7 ไปทางทิศตะวันตกแนวเขตค่ายเสนาณรงค์ และตามแนวซอยราษฎร์สันติ สิ้นสุดบริเวณแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ และอีกช่วงหนี่งเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรั้วหมุ่บ้านทักษิณเมืองทอง สิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ 5
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเตย 6 มีคลองระบายน้ำ 5 เป็นแนวเขต
           ชุมชนบ้านคลองเปล 3  มีพื้นที่  2.543  ตารางกิโลเมตร  หรือ  1,589.38 ไร่  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นราบเชิงเขา

โดยมากเป็นที่อยู่อาศัยมีความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้ง  ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเปล 3 195/12 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเปล  3
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายอิสระ  ขวัญทอง ประธานชุมชนบ้านคลองเปล 3 086-9688660  1/20
2 นางสุคนธ์  นิลสุวรรณ รองประธานชุมชน 089-2960588  2/20
3 นางมลีวัลย์  โล่ห์พัฒนะกิจ เลขานุการ 084-5812885  3/20
4 นายอภัย  อกนิษฐ์ นายทะเบียนและพัสดุ 083-1713609  4/20
5 ด.ต.ประลอง ชุแก้ว กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 081-0962422  5/20
6 นายจิต  บ่อทรัพย์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 090-9055085  6/20
7 นายทวี  จันทวงศ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 085-5859121  7/20
8 นายสาธิต  พร่างแสงทอง กรรมการฝ่ายพัฒนา 089-7332833  8/20
9 น.ส.พัชนี  เพ็ชรแก้ว กรรมการฝ่ายคลัง 087-2980168  9/20
10 นางสายหยุด  อกนิษฐ์ กรรมการฝ่ายศึกษา  กีฬา และวัฒนธรรม 069-4611096  10/20
11 นางบุปผา  อุทัยพันธ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 089-7362696  11/20
12 ร.ต.เกลิน  ชุมนุ้ย กรรมการ 089-9741773  12/20
13 นางจุวัลณีย์  แสงระวี กรรมการ 089-2949609

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          – ถนน  และซอยภายในชุมชน

1.  ถนนและซอยภายในหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค

2.  ซอยอรุณจิตวิลล่า

3.  ซอยคีรีพันธ์

4.  บ้านพักอาจารย์ภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

5  ซอยราษฎร์สันติ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

          ชุมชนบ้านคลองเปล 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 299 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 684 คน แยก เป็นประชากรชาย 302 คน ประชากรหญิง 382 คน

สถานที่สำคัญภายในชุมชน

  1. สนามกีฬา 1 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  2. สถานศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  3. อื่น ๆ ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ , หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ , สวนจราจรพระโพธิสัตว์กวนอิม , พระพุทธมงคลทักษิณ , สถานีตำรวจภูธรตำบลคอหงส์
– เป็นที่อยู่อาศัย หอพัก อพาร์ทแมนท์ และสถานประกอบการต่าง ๆ

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเปล 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเปล 3 ซ.น้ำทิพย์ ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเปล 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

พัฒนาริมคลองร.5

ชุมชนบ้านคลองเปล3ร่วมทำกิจกรรม…

รักษาความสะอาดชุมชน

วันที่3มีนาคม2560มีการทำกิจกรร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนบ้านคลองเปล 3 วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเ…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชน บ้านคลองเปล 1-3 ปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.45 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [75.25 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [105.98 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML