ชุมชนบ้านคลองเปล 2

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเปล 2 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ.2548

ชุมชนบ้านคลองเปล 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคลองแห แนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟสายหาดใหญ่- สงขลา (สายเก่า) บริเวณจุดเชื่อมกับเขตชุมชนบ้านคลองเปล 1 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟ สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ทุ่งใหญ่ เทือกเขาคอหงส์ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ถึงหลักเขต ที่ 3 ไปตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ 4 ไปตามแนวเขตสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 5 อบต. ทุ่งใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 5 ไป ทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถึงเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ 32 เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตผ่านจุดตัวแนวเขตเทศบาล เมืองคอหงส์ กับถนนกาญจนวนิช ถึงหลักเขตที่ 33 เลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศใต้ตามแนวเขต ถึงซอยยาใจตรงไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมซอยยาใจกับซอยอนุสรณ์ปู่คง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเปล 1 แนวเขตเริ่มต้นจากซอยอนุสรณ์ปู่คงไปทาง ทิศเหนือผ่านเข้าทาง ซอย 1 กาญจนวานิช ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดบริเวณทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา (สายเก่า)
ชุมชนบ้านคลองเปล 2    มีพื้นที่  1.511  ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา

สถานที่ตั้ง  ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเปล 2   เลขที่  55 ซ.1 ถ.กาญจนวนิช            ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.2548

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเปล  2
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายชรินทร์  ไชยพรหม ประธานชุมชนบ้านคลองเปล 2 087-2856759  1/19
2 นายสมศักดิ์  อุไรรัตน์ รองประธานชุมชน 087-3973714  2/19
3 นางศิริ  สังขชาติ เลขานุการ 084-3986682  3/19
4 นางนงลักษณ์  ดำศรี นายทะเบียนและพัสดุ 098-2964498  4/19
5 นายสมพงศ์  ดำขลิ้ง กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 061-3591653  5/19
6 นางจำปี  ทองเพ็ชร กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 092-4953966  6/19
7 นางบุญญาภา  วรัตถ์เดโช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 086-9669684  7/19
8 นายชำนาญ  โกศล กรรมการฝ่ายพัฒนา 089-4649432  8/19
9 นางพัธนี  คชกาญจน์ กรรมการฝ่ายคลัง 083-1843441  9/19
10 นางสาวนุกูล  พุมริน กรรมการฝ่ายศึกษา  กีฬา และวัฒนธรรม 087-4783596  10/19
11 นายจำรัส  พันธ์มะโน กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 081-0973980  11/19
12 นายประสิทธิ์  สุขเวช กรรมการ 087-2950564  13/19
13 นายทวีป  อุ่นแดง กรรมการ 081-5431777  12/19
14 นายสมบูรณ์  เล็กสุทธิ กรรมการ 087-3971074  13/19
15 นางนวรัตน์  สมบูรณ์ กรรมการ 084-8572892  15/19

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          – ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1.  ซอย 1 ถนนกาญจนวานิช

2.  ซอย วันดีเดย์

3.  ซอย ถาวรรัศมี

4.  ซอย เทศแก้ว

5.  ซอย รักสงบ

6.  ซอย คลองเปล 1 และ คลองเปล 2

7.  ซอย โรงน้ำแข็ง

8.  ซอย ยาใจ

9.  ถนน อนุสรณ์ปู่คง

10. ถนน กาญจนวนิช

11. ซอย ริมทางงรถไฟ

– คูระบายน้ำ

1. ซอยวันดีเดย์

2. ซอยรัศมี

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเปล 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 386 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 372 คน   แยกเป็นประชากรชาย  221  คน

ประชากรหญิง  235   คน  เด็ก   94   คน   ผู้สูงอายุ   65  คน

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ 50        ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  30        ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  20        ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  ศาลเจ้า   2    แห่ง  ได้แก่    ศาลเจ้านาจา, หลวงปู่ทวด

2.  ตลาด     1    แห่ง  ได้แก่    ตลาดนัดเกาะหมี

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

พืชสวน

ปศุสัตว์

–  กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน

1.  กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านคลองเปล 2

2.  อสม. ชุมชนบ้านคลองเปล 2

3.  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านคลองเปล 2

4.  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และของชำร่ว

5.  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/   ได้แก่

1. โรงงานอุตสาหกรรมทวีวงศ์ จำกัด

2. บริษัทเครือซีเมนต์ไทย จำกัด

3. หจก.เกาะหมีผลิตภัณฑ์

4. หจก.เกาะหมีโปรดักซ์

5. หจก.อานนท์เซอร์วิส

6. หจก.อารดาคอนสตรัคชั่น

7. หจก.เบสทื บาย ซัพพราย หาดใหญ่

8. ร้านเพชรเจริญ ซีแพคบล็อก

9. ร้านเกาะหมีเภสัช

10. ร้านหาดใหญ่เครื่องเรือน

11. ร้าน เอส.พี.เซอร์วิส

12. ร้าน ก.รุ่งเรืองค้าของเก่า

13. ร้านเซเวลลี่เลเวลล์

14  ร้าน 7 eleven

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

อบจ.สงขลา ปรับแต่งพื้นผิวถนนริมรางรถไฟ ชุมชนบ้านคลองเปล 2

อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรเข้ามา …

กลุ่มอาชีพปลาดุกร้า ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

การติดป้านถนน และซอย

ครับ ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองคอหงส…

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ปี 2560

หลังจากประชุมแลกเปลี่ยนแนวทาง …

การใช้ถนนริมรางรถไฟ

ขณะนีมีต้นไม้ล้มข้างถนนริมรางร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ หลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 2 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 17…

ปุ๋ยสูตรมูลไก่ผสม EM บ้านนายชรินทร์ ไชยพรหม ประธานชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ถังขยะอินทรีย์บ้านนางนวรัตน์ สมบูรณ์ ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

แจกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข covid-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมก…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเปล 2 แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ประชาชนในชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเปล 2 แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชน บ้านคลองเปล 1-3 ปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

กลุ่มอาชีพปลาดุกร้า ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เลี้ยง…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.63 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [76.91 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [126.13 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML