ชุมชนบ้านคลองเปล 1

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเปล 1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

ชุมชนบ้านคลองเปล 1 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แนวเขตเริ่มต้นที่จุดทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา ตัดคลองระบายน้ำที่ 5 (คลอง ร.5) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวรางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา  ถึงจุดที่ทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา  ตัดกับซอย 1 กาญจนวนิช  แล้วไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอย 1 กาญจนวนิช  แล้วไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอย 1 กาญจนวนิช  ถึงจุดที่ซอย 1 บรรจบกับถนนอนุสรณ์ปู่คงแล้วไปทางทิศใต้ตามแนวซอยยาใจ  จนถึงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ฟากตะวันตกถนนกาญจนวนิช
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แนวเขตเริ่มต้นที่จุดแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่  ฟากตะวันตกถนนกาญจนวนิชตรงกับซอยยาใจ  ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ตัดกับซอย 4 กาญจนวนิช
ทิศใต้ ติดต่อกับ แนวเขตเริ่มต้นที่จุดแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่  ฟากตะวันตกถนนกาญจนวนิชตัดกับซอย 4 กาญจนวนิช  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอย 4 กาญจนวนิช  ถึงจุดสิ้นสุดกำแพงหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค  แล้วไปทางทิศใต้ตามแนวกำแพงหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์คถึงจุดที่ซอย 5 กาญจนวนิชบรรจบกับซอยโรงอิฐแล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตหมู่บ้านณภัคแกรนด์เมาท์เท่นวิวด้านเหนือจนถึงคลองระบายน้ำที่ 5 (คลอง ร.5)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แนวเขตเริ่มต้นที่จุดบรรจบกันของแนวเขตหมู่บ้านณภัคแกรนด์เมาท์เท่นวิว  ด้านทิศเหนือติดกับคลองระบายน้ำที่ 5 (คลอง ร.5) ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองระบายน้ำที่ 5 (คลอง ร.5) ถึงจุดที่คลองระบายน้ำที่ 5 (คลอง ร.5) ตัดกับทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา
ชุมชนบ้านคลองเปล 1    มีพื้นที่  0.607   ตารางกิโลเมตร

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเปล 1 เลขที่ 42/2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเปล 1
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตร ประกาศ หมดวาระ
1 นายบุญธรรม  คงสกูล ประธานชุมชนบ้านคลองเปล 1 081-9598933  1/18
2 นายสมเกียรติ  พรหมรักษ์ รองประธานชุมชน 086-9611475  2/18
3 นางปฏิมา  แก้วจังหวัด เลขานุการ 095-3194552  3/18
4 นายสมคิด  ปานะบุตร นายทะเบียนและพัสดุ 081-3883182  4/18
5 นายพีระศักดิ์  ช่วยรักษา กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 086-9672755  5/18
6 นางเสาวนีย์  รามแก้ว กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 087-2897815  6/18
7 นายปราโมทย์  แย้มโอษฐ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 083-1935264  7/18
8 นายภิญโญ  พรหมศาสตร์ กรรมการฝ่ายพัฒนา 084-2540673  8/18
9 ร.ต.สุภาพ  แสงแก้ว กรรมการฝ่ายคลัง 086-9622373  9/18
10 นายสุทัศน์  เผือดผ่อง กรรมการฝ่ายศึกษา  กีฬา และวัฒนธรรม 081-8987535  10/18
11 นายวรพล  แก้วจังหวัด กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 083-5565924  11/18
12 ร.ต.บุรินทร์  แสงชูโต กรรมการ 061-1835039  12/18

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          -ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1.   ซอย 4 กาญจนวนิช

2.   ซอย มิ่งรัตนา

3.   ซอย โรงอิฐ

4.   ซอย 3 กาญจนวนิช

5.   ถนน อนุสรณ์ปู่คง

6.   ซอย ยาใจ

7.   ซอย ยายหน่ายอุทิศ

8.   ซอย ลุงเลี่ยม

9.   ซอย พร้อมเพ็ชร

10. ซอย แก้วมณี

11. ซอย แก้วอุทิศ

12. ถนน รพช. 4119

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเปล 1  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 662  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  1,227  คน  แยกเป็นประชากรชาย 577 คน ประชากรหญิง 650 คน เด็ก 167  คน

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  70      ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  10      ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  10      ประกอบอาชีพค้าขาย

ร้อยละ  10      ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  วัด  1  แห่ง  ได้แก่   วัดคลองเปล (ทุ่งน้ำผุด)

2.  สนามกีฬา 1  แห่ง   ได้แก่   สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองเปล

3.  สถานศึกษา  2  แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนบ้านคลองเปล (สุนทรอุปถัมภ์)

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคอหงส์

4. หอกระจายข่าว   1    แห่ง     ได้แก่    หอกระจายข่าว บ้านคลองเปล

5. ศาลาอเนกประสงค์   1   แห่ง  ได้แก่    ศาลาอเนกประสงค์แก้วจังหวัด

6. สถานรักษาพยาบาล  1  แห่ง  ได้แก่    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคอหงส์

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

– พืชสวน

– ปศุสัตว์

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน มีดังนี้

1.  สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (กลุ่มสมาชิกสัจจะวันละ 1 บาท)

2.  กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านคลองเปล 1

3.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

4.  กลุ่มข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ

5.  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ (มิโดริทรีเคคล์)

6.  กลุ่มเลี้ยงผึ้ง

-บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ ได้แก่ หจก.ธนวัฒน์ การโยธา, บริษัท หาดใหญ่พันวิศวการโยธา จำกัด

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเปล 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

รับ-มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้า…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2562 ชุมชนบ้านคลลองเปล1

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายบุญธ…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชน บ้านคลองเปล 1-3 ปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.71 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [62.91 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [131.44 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML