ชุมชนบ้านคลองเตย 6

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเตย ๖  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

ชุมชนบ้านคลองเตย 6 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลคลองแห แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขต ที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางรถไฟสายเก่า (หาดใหญ่ – สงขลา) ไปสิ้นสุดบริเวณจุดตัดทางรถไฟสายหาดใหญ่ – สงขลา (สายเก่า) กับคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเปล ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดทาง รถไฟสายเก่า(หาดใหญ่-สงขลา) กับคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) กับซอย ๒๑ คลองเตย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเตย ๕ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อคลอง ระบายน้ำ ๕ (ร.๕) กับซอย ๒๑ คลองเตย ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอย ๒๑ คลองเตย ผ่านจุดเชื่อมถนน รพช. สข.๔๑๑๙ กับถนน กาญจนวนิช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนน รพช.สข. ๔๑๑๙ ตรงไปทางทิศใต้ เลี้ยวขวาผ่านจุดเชื่อมถนน รพช.สข.๔๑๑๙ กับ ซอย ๑๗ คลองเตย ไปทางทิศตะวันตก ตรงไปตามแนวคลองเตย ซอย ๑๗ คลองเตย สิ้นสุดบริเวณคลองเตย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเขตเทศบาลตำบลคลองแห เริ่มต้นจากจุดเชื่อมคลองเตย กับถนนคลองเตย ซอย ๑๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองเตย สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๑ บริเวณจุดตัดทารถไฟสายหาดใหญ่ – สงขลา (สายเก่า) กับคลองเตย
ชุมชนบ้านคลองเตย ๖   มีพื้นที่  ๑.๑๔๖   ตารางกิโลเมตร  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเตย ๖ เลขที่  ๑๑๖ ถ.รพช.4119 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่    จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเตย  6
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายสุพน  สาสุธรรม ประธานชุมชนบ้านคลองเตย 6 099-3639035  1/6
2 นายจาตุรนต์  หมวดดำ รองประธานชุมชน 081-9572998  2/6
3 พ.จ.อ.ไพรัช  ปิติเชาว์วรรธน์ เลขานุการ 093-5649919  3/6
4 นางรัชดา  ศรีเฉลิม นายทะเบียนและพัสดุ 084-8575562  4/6
5 นายวันชนะ  อุไรรัตน์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 087-4769299  12/6
6 นางบุญเสริม  สังขะชาติ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 074-344991  6/6
7 นางสาวสมศรี  สุดคง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 091-0219698  7/6
8 นายสวัสดิ์  พรหมมา กรรมการฝ่ายพัฒนา 085-6920592  8/6
9 นางรัชดาภรณ์  ช่วยชูกูล กรรมการฝ่ายคลัง 081-9639934  9/6
10 นางอารี  แสงจันทร์ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  10/6
11 นางชะโลม  อุไรรัตน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 086-9577878  11/6

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            -ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

๑. ซอย ๑๗ คลองเตย

๒. ซอย ๑๘ คลองเตย

๓. ซอย ๑๙ คลองเตย

๔. ซอย วินอุทิศ

๕. ซอย ๑๙/๑ คลองเตย , ซอย ๑๙/๒ คลองเตย 

๖. ซอย ๒๐ คลองเตย

๗. ซอย ๒๑ คลองเตย  ,ซอย ๒๑/๑ คลองเตย

๘. ซอย ๒๒ คลองเตย  ,ซอย  ๒๒/1 คลองเตย

๙. ซอยช่วยกูลอุทิศ

10. ซอยช่วยกูลอุทิศ 1

11. ซอยช่วยกูลอุทิศ 2

12. ซอยช่วยกูลอุทิศ 3 

๑3. ซอยสังขะชาติ

๑4. ซอยเล็กเขียนอุทิศ

๑5. ซอยจันทร์แก้ว

16. ซอยน้ำเพ็ชร

17. ซอยน้ำหวาน

18. ซอยหมู่บ้านรติวิลล่า

-ประปา

๑. ซอย ๒๐ คลองเตย

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเตย ๖   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,340   ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  2,769  คน  แยกเป็นประชากรชาย 1,280  คน  ประชากรหญิง  1,489 คน เด็ก  ๒๓๓ คน       ผู้สูงอายุ ๖๖  คน   และคนพิการ ๔ คน

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  ๕๐       ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  ๓๐        ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  ๒๐        ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

สนามกีฬา/ลานกีฬา      ๑      แห่ง   ได้แก่    ลานกีฬาชั่วคราว ซ.๒๐ คลองเตย

  • พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

พืชสวน สวนยาง ๑๗ ราย สวนลองกอง ๒ ราย สวนเงาะ ๓ ราย สวนกล้วย ๑ ราย สวนมะพร้าว

๑ ราย สวนสะตอ ๑ ราย

ปศุสัตว์ เลี้ยงหมู ๑๖ ราย เลี้ยงวัว ๕ ราย

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

๑.  กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านคลองเตย ๖

๒.  กลุ่ม อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย ๖

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ ได้แก่  สถานีชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูคอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด  บ่อตกปลาคลองเตยฟิชชิ่งปาร์ค , ร้านอาหารใต้โหนด , ร้านเอ็กซเรย์โฟน

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ก๊ฬาแห่งชาติ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให…

พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงาน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ไถ่ชีวิตโค

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเกงร่วมกับเ…

ถวายคำอาลัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

กีฬา

กีฬาชุมชนวันที่24มิ.ย.60 Faceb…

ข่าวเชิญชวน

วันที่ 24มิ.ย.60 แข่งขันกีฬาสี…

ประชุมสีชมพู

อย่าลืมพบกับกีฬาสีชุมชนสัมพันธ…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ (สัจจะ) บ้านคลองเตย

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำเดือนมกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแกไขปัญหา covid19 โดยสแกน QR CODE

Facebook iconFacebookLINE icon…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายสุพน สาสุธรรม ประธานชุมชนบ้…

แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านคลองเตย 6

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

เทศกาลถือศีลกินเจ มูลนิธิโรงเจเต้าบ้อเก็ง วันที่ 19 – 28 ต.ค.2560

Facebook iconFacebookLINE icon…

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วัดโคกสมานคุณ

Facebook iconFacebookLINE icon…

รับเสื้อพระราชทาน “จิตอาสาเฉพาะกิจ”

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.45 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [79.12 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [126.46 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML