ชุมชนบ้านคลองเตย 5

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเตย ๕   ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๘

ชุมชนบ้านคลองเตย 5 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๖ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนน รพช.สข. ๔๑๑๙ กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกตามซอย ๒๑ คลองเตย ไปสิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคอหงส์ ๕ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมซอย ๒๑ คลองเตย กับคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) ตามแนวคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) ไปทางทิศใต้สิ้นสุดบริเวณจุดตัดคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๖
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๓ และชุมชนบ้านคลองเตย ๔ แนวเขต เริ่มต้นจากจุดเชื่อมกับคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) กับกาญจน วนิช ซอย ๖ ตามแนวถนนกาญจนวนิช ซอย ๖ ไปทางทิศตะวันตกผ่านจุดเชื่อมถนน รพช.สข. ๔๑๒๐ ตามแนว รพช.สข. ๔๑๒๐ ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนน รพช. สข. ๔๑๑๙
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๖ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนน รพช.สข. ๔๑๑๙ กับถนน รพช.สข. ๔๑๒๐ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน รพช.สข. ๔๑๑๙ ประมาณ ๓๐๐ เมตร เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒๐๐ เมตร สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อม รพช.สข. ๔๑๑๙ กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๒๑
                            ชุมชนบ้านคลองเตย ๕     มีพื้นที่   ๐.๒๑๗   ตารางกิโลเมตร    พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชน

บ้านคลองเตย ๕   ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา     การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเตย  5
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายเสน่ห์  สุขสวัสดิ์ ประธานชุมชนบ้านคลองเตย 5  1/5
2 รองประธานชุมชน  2/5
3 เลขานุการ  3/5
4 นายทะเบียนและพัสดุ  4/5
5 กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  5/5
6 กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  6/5
7 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ  7/5
8 กรรมการฝ่ายพัฒนา  8/5
9 กรรมการฝ่ายคลัง  9/5
# กรรมการฝ่ายศึกษา  กีฬา และวัฒนธรรม  10/5
# กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม  11/5
# กรรมการ  12/5

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            – ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

๑.   ซอย ๑ วุฒิธานี

๒.   ซอย ๒ วุฒิธานี

๓.   ซอยทุ่งรวงทอง

๔.   ซอยสามอุทิศ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเตย 5  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  604  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น 1,297 คน

แยกเป็นประชากรชาย 287 คน ประชากรหญิง  338   คน  เด็ก ๑๖๒   คน  ผู้สูงอายุ  33  คน  คนพิการ

– ประชากรส่วนให้ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  50       ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  30      ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ  20       ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

– สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  สนามกีฬา 1  แห่ง   ได้แก่ สนามเปตองหมู่บ้านทุ่งรวงทอง

2.  ตลาด  2  แห่ง  ได้แก่   ตลาดคลองเตย และตลาดถนนคนเดินริมคลองระบายน้ำ 5

3.  กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเตย

4.  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านคลองเตย 5

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/  ได้แก่  ร้าน 7 eleven , Lotus express , ร้านครัววุฒิธานี

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

1.  กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านคลองเตย 5

2.  กลุ่ม อสม. ชุมชนบ้านคลองเตย 5

3.  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านคลองเตย 5

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 5

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ (สัจจะ) บ้านคลองเตย

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำเดือนมกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาสัมพันธ์และสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โควิด19 โดย สแกน QR CODE

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 5 แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กีฬาเปตอง ชุมชนบ้านคลองเตย 5

นักกีฬาเปตอง ร่วมซ้อมเปตอง ณ ส…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.52 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [76.20 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [102.82 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML