ชุมชนบ้านคลองเตย 4

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเตย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘
ชุมชนบ้านคลองเตย 4 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๕ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนน รพช.สข.๔๑๑๙ กับถนน รพช. ๔๑๒๐ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน รพช. สข.๔๑๒๐ สิ้นสุด บริเวณจุดเชื่อม ถนน รพช.สข.๔๑๒๐ กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๖
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๓ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อม ถนน รพช.สข.๔๑๒๐ กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๖ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน รพช.สข.๔๑๒๐ กับถนนร่วมพัฒนา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๑, ชุมชนบ้านคลองเตย ๒ แนวเขตเริ่มต้น จากจุดเชื่อมถนน รพช.สข.๔๑๒๐ กับถนนร่วมพัฒนาไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนน รพช.สข.๔๑๒๐ ผ่านจุดเชื่อมถนน เพชรเกษม ซอย ๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน รพช.สข.๔๑๑๙ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนน รพช.สข.๔๑๑๙ กับถนนคลองเตย ซอย ๖
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณจุดเชื่อมถนน รพช.สข.๔๑๑๙ กับถนนคลองเตย ซอย ๖ ไปทางทิศเหนือตามถนน รพช.สข.๔๑๑๙ ไปสิ้นสุดบริเวณ จุดเชื่อมถนน รพช.สข.๔๑๑๙ กับถนน รพช.สข.๔๑๒๐
                 ชุมชนบ้านคลองเตย ๔        มีพื้นที่   ๔๑๘,๔๘๒.๑๕๑  ตารางเมตร หรือ  ๐.๔๑๘  ตาราง กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการเพียงเล็กน้อยสถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเตย ๔  เลขที่  ๔/๖๓ ซ.๙ คลองเตย ตำบลคอหงส์             อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเตย 4
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายสันดร  สังข์แก้ว ประธานชุมชนบ้านคลองเตย 4 089-7393587  1/4
2 นายสมปอง  ชุมผอม รองประธานชุมชน 089-5954574  2/4
3 น.ส.วรรณฤดี  บัวลอย เลขานุการ 097-0092086  3/4
4 น.ส.รติรัตน์  ผิวทน นายทะเบียนและพัสดุ 088-7838447
5 นายทัตธน  บุญทัศโร กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบความเรียบร้อย 087-6384646  5/4
6 นายสมชาย  มหันตมรรค กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 081-5439977  6/4
7 น.ส.นันทวัน  โสบุญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 087-3926473  7/4
8 นายบุญโชค  เอียดทอง กรรมการฝ่ายพัฒนา 089-4652233  8/4
9 น.ส.จารึก  รักษ์ไสย กรรมการฝ่ายคลัง 094-8019912  9/4
10 นายพรเทพ  หนูอุไร กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 089-7359970  10/4
11 นายสุรพล  มณีบังเกิด กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 086-0259079  11/4
12 นางอำไพ  ดำขุนนุ้ย กรรมการ 080-1395826  12/4

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            – ถนน  และซอยในชุมชน

๑.   ซอย หมู่บ้านอมรชัย

๒.   ซอย ๕ คลองเตย

๓.   ซอย ๙ คลองเตย

๔.   ซอย ๑๒ คลองเตย

๕.   ซอย ๑๔ คลองเตย

๖.   ซอย ๒๓ คลองเตย

๗.   ซอย ๒๕ คลองเตย

๘.   ซอย ๒๗/๑ คลองเตย

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเตย ๔  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 426 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น  970 คน

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

๑.  ศาลเจ้า ๑  แห่ง

๒.  ลานกีฬา 1  แห่ง   ได้แก่   บริเวณซอย ๙ คลองเตย

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

๑.  กลุ่ม อสม.

๒.  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านคลองเตย ๔

๓.  กลุ่มอาชีพใบชะมวงอัดเม็ด

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/หอพัก   ได้แก่ บริษัท AIS อพาร์ทเม้นท์  ร้านขนมจีนมือถือ  ร้านรุจิพร (เช่าชุดวิวาห์ ชุดแฟนซี)  ร้านขายยา

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมคัดกรองเบาหวาน ตรวจความดัน

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

กีฬาชุมชนสัมพันธ์

Facebook iconFacebookLINE icon…

Thank you Party

Facebook iconFacebookLINE icon…

กีฬาชุมชนสัมพันธ์

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ (สัจจะ) บ้านคลองเตย

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำเดือนมกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 4 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

พ่นหมอกควันกำจัดยุง ชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ร่วมเป็นจิตอาสาขน-ย้าย ดอกดาวเรือง ณ วัดโคกสมานคุณ

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.42 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [71.24 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [108.12 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML