ชุมชนบ้านคลองเตย 3

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเตย ๓ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ชุมชนบ้านคลองเตย 3 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๕ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนน รพช.สข.๔๑๒๐ กับถนนกาญจนวนิช ซอย ๖ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกาญจนวนิช ซอย ๖ สิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคอหงส์ ๔(ถนนกาญจนวนิช ซอย ๑๒) แนว เขตเริ่มต้นจากจุดตัดถนนกาญจนวนิช ซอย๖ กับคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองระบาย น้ำ ๕ (ร.๕) ผ่านถนนร่วมพัฒนา สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับถนนเพชรเกษม ซอย ๒
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๒ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดถนน ร่วมพัฒนากับคลองระบายน้ำ ๕ (ร.๕) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนร่วมพัฒนา สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนนร่วมพัฒนากับถนน รพช.สข.๔๑๒๐
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณ จุดเชื่อมถนนร่วมพัฒนากับถนน รพช.สข. ๔๑๒๐ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนน รพช.สข.๔๑๒๐ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนนกาญจนวนิช ซอย ๖ กับถนน รพช.สข.๔๑๒๐
ชุมชนบ้านคลองเตย ๓  มีพื้นที่  ๑๓๗,๙๖๖.๖๙๕  ตารางเมตร หรือ  ๐.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการเล็กน้อย

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเตย ๓ เลขที่ ๑๗๙/๒๘-๒๙ ซ.คลองเตย ๒๖/๒ ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเตย 3
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายประยูร  ไชยบัณฑิต ประธานชุมชน 084-4075599  1/3
2 นายสุทิน  เม่งช่วย รองประธานชุมชน 081-0937647  2/3
3 นางวไลลักษณ์  มณีนวล เลขานุการ 061-2291546  3/3
4 น.ส.ศุภกาญจน์  ไชยบัณฑิต นายทะเบียนและพัสดุ 089-7332721  4/3
5 นายกิตติชัย  ยงเกียรติไพบูลย์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 084-1962178  5/3
6 น.ส.วรัญญา  แซ่อ๋อง กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 084-7501547  6/3
7 น.ส.สมพร  รัตนวรรณ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 093-6232532  7/3
8 น.ส.จันทรา  อินกองงาม กรรมการฝ่ายพัฒนา 080-3128120  8/3
9 นางศรีสมร  อัศวเศรษฐีณี กรรมการฝ่ายคลัง 080-7114050  9/3
10 นายธนเดช  ภานุกรวรโชติ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
096-9528969  10/3
11 นางนงลักษณ์  พงษ์กาญจน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 085-8996832  11/3
12 น.ส.ธนพร  เกตุเจริญ กรรมการ 096-1463964  12/3

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

– ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

๑. ซอย ๒๔ คลองเตย

๒. ซอย โชคดี

๓. ซอย ๒๖ คลองเตย-คอหงส์

๔. ซอย ๒๖/๑ คลองเตย

๕. ซอยทองหวาน

๖. ซอย ๒๖/๒ คลองเตย

๗. ซอย ๒๖/๓ คลองเตย

๘. ซอย ๒๖/๔ คลองเตย

๙. ซอยโชคอำนวย

๑๐. ซอย ๒๗ คลองเตย

๑๑. ซอย ๒๘ คลองเตย

๑๒. ซอย ๒๙ คลองเตย

๑๓. ซอย ๒๙/๑ คลองเตย

๑๔. ซอย หมู่บ้านจุฑากาญจน์

๑๕. ซอย หมู่บ้านลูกแก้ว

๑๖. ซอย หมู่บ้านสุธาทิพย์ ๒

๑๗.  ซอย หมู่บ้านสุธาทิพย์ ๔

๑๘.  ซอย หมู่บ้านสุธาทิพย์ ๙

๑๙.  ซอย ๑ ร่วมพัฒนา

๒๐.  ซอย หมู่บ้านนิชาภัทร ( ข้างศาลาประชาคม )

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเตย ๓    มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,1๐3   ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น  2,๕๓7  คน  แยกเป็นประชากรชาย  ๖๗๖  คน ประชากรหญิง  ๘๕๕ คน  เด็ก  ๓๕๕ คน  ผู้สูงอายุ  104 คน  และคนพิการ ๓ คน

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

๑.  สนามกีฬา/ลานกีฬา  ๑   แห่ง   ได้แก่   สนามฟุตบอลชั่วคราว ๒ แห่ง

๒. ตลาด  ๑  แห่ง ตลาดถนนคนเดินริมคลองระบายน้ำ 5

๓. ศาลาประชาคม ๑  แห่ง  ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านคลองเตย

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

ปศุสัตว์ บ้านรังนกนางแอ่น

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

๑.  กลุ่มพัฒนาสตรี  ๑๐  คน

๒.  กลุ่มอสม.

๓.  กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มน้ำพริกกุ้งทรงเครื่อง  จำนวนสมาชิก  ๑๐ คน กลุ่มนวดแผนไทย

 

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่  ที่พักอาศัย อพาร์ทเม้นต์โพธิ-พงศา ซอย ๒๔ คลองเตย, ร้านเสริมสวย, โรงน้ำแข็ง, ร้านเหล็กดัด, โรงประกอบเตาแก๊ส, ร้านอ๊อกเหล็ก, ร้านเกมส์, โรงงานอุตสาหกรรมสุนทร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

สมุนไพรสุทธิชาติ

Facebook iconFacebookLINE icon…

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองคอหงส์

ชาวชุมชนบ้านคลองเตย 3 ขอขอบคุณ…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

อบรมข้อพิพาทชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

กราบพระบรมศพ

Facebook iconFacebookLINE icon…

สงกรานต์

ชุมชนบ้านคลองเตย3 ร่วมรดน้ำผู้…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ (สัจจะ) บ้านคลองเตย

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำเดือนมกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

อบรมติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 3 แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

รับมอบหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 3

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.51 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [64.04 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [108.71 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML