ชุมชนบ้านคลองเตย 2

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            -ถนน  และซอย  ไฟฟ้า และน้ำประปา ภายในชุมชน

1.  ถนนภาสว่างซอย 9 ซอย 5 ซอย 4 ซอย 8 ซอย 7 หมู่บ้านภาสว่าง

2.  ซอย 2 เพชรเกษม หมู่บ้านมิ่งขวัญ

3.  ถนนสกุลทิพย์ 1 ,สกุลทิพย์ 2 หมู่บ้านสกุลทิพย์

4.  ถนนร่วมพัฒนา ฝั่งทิศใต้

5. ซอย 6 เพชรเกษม

6. คลองเตย ซอย 1 ,ซอย 2 ซอย 3 ซอย 4 และ ซอย 6

7. แนวถนนเรียบคลองระบายน้ำ

8. ซอยอพาร์ทเม้นท์เพลินเพลส

ชุมชนบ้านคลองเตย 2   ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่   15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548

ชุมชนบ้านคลองเตย 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย 3 และชุมชนบ้านคลองเตย 4 แนว เขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนนเพชรเกษม ซอย 2 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนร่วมพัฒนาผ่านตามแนวถนน รพช.สข.4120 ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนนรพช.สข. 4119 กับถนนเพชรเกษม ซอย 6
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคอหงส์ 3 แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งเขต เทศบาลตำบลคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามแนวถนนเพชรเกษม ซอย 2 ไปทางทิศเหนือสิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนร่วมพัฒนา
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่ง เทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 2 ตามแนวเขตไปทางทิศตะวันตกไปสิ้นสุดบริเวณเชื่อมถนนเพชรเกษม ซอย 6
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย ๑ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนว เขตเทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามแนวถนนเพชรเกษม ซอย 6 ไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมถนน รพช.สข.4119 กับถนน รพช.สข.4120(บริเวณสามแยก)
           ชุมชนบ้านคลองเตย 2   มีพื้นที่ 184,501.290 ตารางเมตรหรือ 0.185 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นชุมชนบ้านอยู่อาศัย และสถานประกอบการ

การจัดตั้งชุมชนประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548 พื้นที่สาธารณะ 1 แห่ง ได้แก่  พื้นที่สนามเด็กเล่น หมู่บ้านสกุลทิพย์ ภาสว่าง ปัจจุบันเป็น

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเตย 2 ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเตย 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  945 ครัวเรือน   ประชากรทั้งสิ้น 1,965  คน

คนพิการ 3 คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  1 ประกอบอาชีพราชการ

ร้อยละ  5  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ  5  ประกอบอาชีพ รับจ้าง เช่น ตัดผมชาย,หญิง, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดขนสุนัข, ร้านเชื่อมเหล็ก

 

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1..  สถานศึกษา 1 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนสมัยศึกษา

 

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

พืชสวน –ประเภทปลูกพืชสวนครัวในบ้าน

–  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

1.  กลุ่มค้าขาย (เปิดร้านค้า) ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า, แก๊ส, ร้านค้าทั่วไป, ร้านอาหาร, ข้าวสาร

2.  กลุ่มอาชีพรับจ้าง ซักรีด, ตัดผมชาย หญิง, ทำผม, ตัดขนสุนัข, ฯลฯ

3.  กลุ่มคาราโอเกะ 1 แห่ง, สนุ๊กเกอร์ 1 แห่ง

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่ หจก. K&K โรงแรมเพลินเพลส

ไฮเอชแมนขั่น  นอกจากนั้นมีแบ่งห้องให้เช่าหลายแห่ง

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเตย 2
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายจรัส คณานุรักษ์ ประธานชุมชน 081-9690932  1/2
2 พ.ท.จรัญ  จันทฤทธิ์ รองประธานชุมชน 081-5426167  2/2
3 นายสนิท  เหรียญขำ เลขานุการ 098-0654259  3/2
4 นางอารี  ด่านวรนันท์ นายทะเบียนและพัสดุ 081-5405268  4/2
5 นางกชรดา  ชูสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายปกครองและ 087-4781142  5/2
6 นางจริวัฒน์  เพชรแก้ว กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 089-6545457  6/2
7 น.ส.ญาณี  ยิ้มมงคล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 089-7382443  7/2
8 นายณัฐวัชต์  วิเชียรวัชระ กรรมการฝ่ายพัฒนา 099-3643656  8/2
9 นายวิเชียร  ลาภสินสิริ กรรมการฝ่ายคลัง 090-5239395  9/2
10 นายอรรถพร  ติ้นหนู กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 083-1682200  10/2
11 นางสุทธิลักษณ์  สุนทร กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 081-5998565  11/2
12 นางบังอร  ธนนิมิตร กรรมการ 080-5403347
13 นางอาภากร  อินสะโร กรรมการ 081-0989394  13/2
14 น.ส.ปรียะนันท์  อินทรสุวรรณ กรรมการ 084-7507575  14/2
15 นางกชพร  โป๊เล็ก กรรมการ 082-4299398

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

สถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดสงขลา

Facebook iconFacebookLINE icon…

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

การคัดกรองเบาหวาน

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมจัดทำทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการชุมชนดำเนินการเอง จัดช่อดอกไม้ด้วยธนบัตร ชุมชนบ้านคลองเตย 2

ชุ Facebook iconFacebookLINE i…

ชุมชนดำเนินการเอง กิจกรรมจัดดอกไม้ในแจกัน ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ (สัจจะ) บ้านคลองเตย

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำเดือนมกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายจรัส คณานุรักษ์ ประธานชุมชน…

รับ-มอบหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

รับมอบหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 2 แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ประชาชนในชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 2

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 รวมใจพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะกรรม…

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้เสียงตามสายภายในชุมชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ร่วมอบร…

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนและประชาชน ปี 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมค…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบท…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.47 KB]

 

ข้อมูลแผนชุมชน

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [66.09 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [102.99 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML