ชุมชนบ้านคลองหวะ 4

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองหวะ 4  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  29   มีนาคม  2552

ชุมชนบ้านคลองหวะ 4 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 2 และชุมชนบ้านปลักธง แนวเขต เริ่มต้นจากจุดตัดกันระหว่างถนนประชาอุทิศกับคลองหวะไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองหวะสิ้นสุดบริเวณจุดตัดกับถนนเอียดอุทิศ 1
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านปลักธง แนวเริ่มต้นจากจุดตัดกันระหว่าง คลองหวะกับถนนเอียดอุทิศ 1 ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเอียดอุทิศ 1 สิ้นสุดบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 43 (สายเอเชีย)
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองบ้านพรุ แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมถนน เอียดอุทิศ 1 กับทางหลวงหมายเลข 43 (สายเอเชีย) ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 21 บริเวณสี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 (สายเอเชีย) ตัดกับถนนกาญจนวนิช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 3 แนวเขตเริ่มต้นจากหลัก กิโลเมตรที่ 21 บริเวณสี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 43 ตัดกับถนนกาญจนวนิชตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพลพิชัยคลองหวะ ผ่านจุดเชื่อมถนน พลพิชัยคลองหวะกับถนนประชาอุทิศไปทางทิศเหนือตามแนวถนนประชาอุทิศ สิ้นสุดบริเวณจุดตัดคลองหวะกับถนนประชาอุทิศ (บริเวณสะพาน)
ชุมชนบ้านคลองหวะ  4   มีพื้นที่  1.813  ตารางกิโลเมตร หรือ  1,133.13 ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะพื้นที่ราบ

องค์กรชุมชน

 บ้านคลองหวะ 4 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายเสนอ แน่นแผ่น ประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 4 095-0690363
2 นางศรีวรรณ  มานะ รองประธานชุมชน 080-3964183
3 นางวราภรณ์ จาริยะวัฒน์ เลขานุการ  081-7663252
4 นางสุจินต์  โครธาสุวรรณ นายทะเบียนและพัสดุ 086-9661749
5 นายเอกรัตน์ บุญรัตน์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  –
6 น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยโรจน์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  085-0814970
7 นางสุพัฒน์  ชิตมณี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 089-7325356
8 นางอาภรณ์ ไชยมิตร กรรมการฝ่ายพัฒนา  089-6561586
9 นางประดับ สงคราม กรรมการฝ่ายคลัง  081-8962457
10 นางมาลี  บุณยเกียรติ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 095-4307558
11 นางกาญจนา  เนียมคง กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 082-7319270
12 นางรัตนา สหะวิริยะ กรรมการ  084-3003012
13 นางสุพิศ  แน่นแผ่น กรรมการ 094-5812036

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     -ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1. ถนนคลองหวะ  –  พลพิชัย

2. ถนนประชาอุทิศ

3. ซอยราษฎร์บำรุง

4. ซอยทวีรัตน์บำรุง

5. ซอยไกลโศก

6. ซอยหลีกภัย

7. ซอยหวานอุทิศ

8. ซอยบ้านนอก

9. ซอยไพรพนา

10.ซอยพวงรัตน์

11.ซอยเอกประดิษฐ์

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

        – ชุมชนบ้านคลองหวะ  4   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  978  ครัวเรือน   ประชากรทั้งสิ้น  1,575   คน

แยกเป็นประชากรชาย  738  คน  และแยกเป็นประชากรหญิง  837  คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  55   ประกอบอาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ  35   ประกอบอาชีพ  รับจ้าง

ร้อยละ  10   ประกอบอาชีพ  การเกษตร

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  สนามกีฬา/ลานกีฬา  1  แห่ง   ได้แก่  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองหวะ

2. ตลาด  1  แห่ง  ได้แก่  หลาข้าวยำ – หนำขนมครก

3. สถานศึกษา  3  แห่ง ได้แก่

–  โรงเรียนบ้านคลองหวะ

–  โรงเรียนทวีรัตน์

–  ศูนย์เด็กกิติยา

4.  โรงพยาบาล/สถานีอนามัย  1  แห่ง  ได้แก่  ศาลาอเนกประสงค์

5.  สถานีวิทยุ/หอกระจายข่าว  1  แห่ง  ได้แก่  ศาลาอเนกประสงค์

6.  ศาลาประชาคม/ศาลาอเนกประสงค์/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้  4 แห่ง  ได้แก่

–  ศาลาอเนกประสงค์

–  โรงเรียนบ้านคลองหวะ

–  สนามฟุตบอลกำนันวร  ทวีรัตน์

–  สนามเทนนิส

              –  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   จำนวน   8  แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม  3  แห่ง ได้แก่

–  โรงงานอุตสาหกรรม  ชัยรัตน์คอนกรีต

–  โรงานอุตสาหกรรม  อานนท์แก๊ส

–  โรงงานอุตสาหกรรม  ไทยพรีคลาส

บริษัท/ห้างร้านสถานประกอบการ  5  แห่ง

–  สหะสินค้าเหล็ก

–  เมืองไทยก่อสร้าง

–  ช.  ช้าง

–  บางกองเฟอร์นิเจอร์

–  บ้านไฟฟ้า

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

อบรมเว็บไซต์

อบรมที่ศูนย์คอมฯมอ. 13 มิย. 60…

ร่วมงานชุมชน

ชวนเพื่อนไปรณรงค์ป้องกันไข้เลื…

กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล วั…

ประเพณีหามทวดคลองหวะ

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                   เทศบาลเมือง…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.46 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [75.89 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [100.68 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML