ชุมชนบ้านคลองหวะ 3

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองหวะ 3  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่   29  มีนาคม  พ.ศ. 2552

ชุมชนบ้านคลองหวะ 3 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 แนวเขตเชื่อมกับคลองอู่ ตะเภาไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองหวะสิ้นสุดบริเวณจุดตัดถนนประชาอุทิศกับคลองหวะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 4 แนวเขตเริ่มต้นจาก จุดตัดคลองหวะกับถนนประชาอุทิศไปทางทิศใต้แนวถนนประชาอุทิศเข้าถนนพลพิชัย – คลองหวะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 21 บริเวณสี่แยกถนนกาญจนวนิชไปทางทิศใต้ตามแนวเขตสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 22
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ แนวเขตเริ่มต้นจากหลัก เขตที่ 21 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 (สายเอเชีย) ตัดกับถนนกาญจนวนิชไปทางทิศใต้ตามแนวเขตสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 22
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองควนลัง แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขต ที่ 22 ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองอู่ตะเภา สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับคลองหวะ
ชุมชนบ้านคลองหวะ  3   มีพื้นที่  2.363 ตารางกิโลเมตร หรือ  1,476.87  ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะพื้นที่ราบเหมาะสำหรับปลูกพืชสวน

องค์กรชุมชน

บ้านคลองหวะ 3 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นางเสาวภา คงมงคล ประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 3  081-9698223
2 นายรุจน์ รัตนโสภา รองประธานชุมชน  083-1900596
3 น.ส.อารีย์ บุญวรรโณ เลขานุการ  086-9645009
4 นางสุนีย์  พัฒโณ  นายทะเบียนและพัสดุ 089-6531894
5 นายดนัย  บุญรัตน์ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 080-8640996
6 นางบุญเรือน ปั๋นเกี๋ยง กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  081-9904265
7 นางรัตนา  ยั่งยืน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 086-4895503
8 นางคัมนึง  ทองเอียด กรรมการฝ่ายพัฒนา 087-2975603
9 น.ส.กรองกาญจน์ พัฒโน กรรมการฝ่ายคลัง  081-5431419
10 นายจำรัส  พัฒโณ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 083-1943019
11 นายสุรศักดิ์ วรสมรรถกุล กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม  089-6563998

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     -ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1.   ถนนคลองหวะ – พลพิชัย

2.   ถนนประชาอุทิศ

3.   ซอยราษฎร์ดำริ

4.  ซอยชายทุ่ง

5.  ซอยอรทัย

6.  ซอยร่วมใจ

7.  ซอยพีระพร

8.  ซอยไข่มุก

9.  ซอยพุ่มสหะวิริยะ

10. ซอยอิสรภาพ  1

11. ซอยประชาชื่น 1-2

12. ซอยศรีวิโรจน์

13. ซอยขิ้นอุทิศ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

     – ชุมชนบ้านคลองหวะ  3  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,366  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  2,256  คน

แยกเป็นประชากรชาย  1,146 คน  และแยกเป็นประชากรหญิง  1,110  คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  55   ประกอบอาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ  35  ประกอบอาชีพ  รับจ้าง

ร้อยละ 15   ประกอบอาชีพ  การเกษตร

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1. สนามกีฬา/ลานกีฬา  1  แห่ง   ได้แก่  ลานกีฬาศาลาทวด

2. สถานศึกษา  1  แห่ง ได้แก่   มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

3. ศาลาประชาคม  1  แห่ง  ได้แก่  อาคารประชาคมบ้านคลองหวะ  (อนุสรณ์กำนันวร  ทวีรัตน์)

     –  กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องของใช้ในครัวเรือน

2. กลุ่มพัฒนาสตรี

3. กลุ่ม  อสม.

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่  โรงงานอุดมกิจ  อู่จินดา

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

โครงการฝึกอบรมการทำมะพร้าวคั่วเครื่องแกง ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4 ได้นำโครง…

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ไข้เลือดออก

เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก F…

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพ…

กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล วั…

ประเพณีหามทวดคลองหวะ

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                   เทศบาลเมือง…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

พิธีถวายความอาลัย “ครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อหลวง”

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.58 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [128.29 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [79.43 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML