โครงการไทยนิยมยั่งยืน ทั้ง ๓๐ ชุมชน

ความเป็นมาของโครงการ 

ด้วยรัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ทั้งงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ดังนี้

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

2. คนไทยไม่ทิ้งกัน

3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข

4. วิถีไทย วิถีพอเพียง

5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

6. รู้กลไกการบริหารราชการ

7. รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม

8. รู้เท่าทันเทคโนดลยี

9. บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

10. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

วัตถุประสงค์ 

1. บูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ

2. พัฒนา/แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

3. สร้างความตระหนักรู้ถึวบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  • สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ได้รับทั้ง ๒๙ ชุมชน ๓๐ โครงการ จำนวน 5,679,000 บาท