กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2561 ดำเนินการตามกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังนี้

  • วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองในทุก ๆ ด้าน พัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชน ให้มีความรู้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาลและประชาชนในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
  • แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. การประชุมประธานชุมชนประจำเดือนในการจัดประชุมประธานชุมชน

วัตถุประสงค์เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ ติดตามความความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชุมชนทั้ง 30 ชุมชน 

 

รูปภาพจากการประชุม

๒. การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาล ในการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน

  • กำหนดการจัดการประชุมในแต่ละพื้นที่ 

ภาพถ่ายจากการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน 30 ชุมชน

วัตถุประสงค์  สนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการชุมชนด้านเอกสาร การจัดทำเอกสาร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 30 ชุมชน และการติดต่อประสานงาน

เป้าหมาย   ชุมชุมทั้ง 30 ชุมชน

ผลการดำเนินการ   โดยลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นให้แก่คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 30 ชุมชน

ภาพถ่าย

๔. โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำบริการต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาล และภาคเอกชน บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ
  2. เพื่อส่งเสริมแกนนำชุมชนและประชาชนให้มีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
  3. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้
  4. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมในชุมชน

เป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์มารับบริการ จำนวน 600 คน

ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ (ที่ดิน 14 ไร่)

ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 

๕. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และปลอดยาเสพติด

      2. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อกัน เป็นการสนับสนุนให้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

      3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      4. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาและการออกกำลัง

เป้าหมาย 

คณะกรรมการชุมชน กลุ่มพลังมวลชนในชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 530 คน

ผลการดำเนินงาน  จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอำเภอหาดใหญ่ (โรงเรียนบ้านคลองเปล)

ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการ

 

๖. โครงการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนผ่านระบบสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ                                2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของกองสวัสดิการสังคม และเว็บไซต์ของชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำชุมชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในด้านการจัดการชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนตือ สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีการบริการภายในเป็นลักษณะเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

เป้าหมาย

1.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์กองสวัสดิการสังคม และเว็บไซต์ชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ให้เป็นปัจจุบันมีความทันสมัยอยู่เสมอ

2. เปิดใช้งานเว็บไซต์กองสวัสดิการสังคม และเว็บไซต์ชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ได้อย่างต่อเนื่อง

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [40.64 KB]

ผลการดำเนินการ 

เว็บไซตืเก่า

เว็บไซต์ใหม่