โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นโครงการที่ให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้นำไปแก้ปัญหาส่วนรวมเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพทีี่มั่นคงและยั่งยืน โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง ร่วมคิด ร่วมทำ และถือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีหลักการสำคัญของโครงการ คือ ให้ประชาชนอิสระในการดำเนินงาน ระดมความคิด สังเคราะห์ความต้องการ ตามปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน บริหารจัดการ ลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อใช้งบประมาณตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ โดยให้ส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ประชาชน

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด-ร่วมทำ ในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมร่วมกันทุกส่วน/ฝ่าย ในระดับหมู่บ้านลแะชุมชน ต่างยอมรับและร่วมมือกันอย่างฉันทานุมัติ

2. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ การขยายโอกาสและการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

3. เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อการพลิกฟื้นหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน

4. สร้างโอกาสและส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำให้ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

5. เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการบริหารงบประมาณ/ดำเนินการกิจกรรมร่วมกันที่ยึดหลักการบริหารแบบตรงไปตรงมา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และความมีอยู่จริงของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

  • เป้าหมาย  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 30 ชุมชน
  • ผลการดำเนินการ ชุมชนเสนอโครงการ จำนวน 25 ชุมชน 29 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 11,100,000 บาท
  • ภาพถ่ายจากโครงการ
  •