โครงการชุมชนบ้านคลองหวะ 1 ห่างใกลไข้เลือดออก ปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 ได้จัดโครงการชุมชนบ้านคลองหวะ 1 ห่างไกลไข้เลือดออกทางชุมชนได้เชิญทีมงานพยาบาลจากร.พ มอ.มาเป็วิทยากรให้ความรู้เกียวกับการติดต่อ,การแพ่รระบาด,การป้องกัน,และวิธีการสังเกตุผู้ป่วยฯลฯในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โครงการนี้ได้รับงบอุดหนุนจาก สป.สช.เทศบาลเมืองคอหงส์

Comments

comments

You may also like