โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ 4  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในวันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2561  ณ  สนามหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  กศน.อำเภอหาดใหญ่ (โรงเรียนบ้านคลองเปล)โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ของเทศบาลเมืองคอหงส์  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   และพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วม โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  อาทิ  ขว้างไกลใส่ถุง   เดินใต้ร่มเย็น  ฯลฯ   และฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กับประธานชุมชนทั้ง  30  ชุมชน

Comments

comments

You may also like