โครงการกองทุนพัฒนาสังคม TTM

ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัททรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ทั้งสิ้น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลคอหงส์ ตำบลบ้านพรุ ตำบลพะตง จำนวน 21 หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2562 ตำบลคอหงส์ ได้รับงบประมาณ จำนวน 8 หมู่บ้าน (30ชุมชน) เป็นเงิน 372,394.40 บาท ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้

1. ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6  โครงการจัดซื้อโต๊ะตัวใหญ่และเก้าอี้ เป็นเงิน 28,723.40 บาท

2. ชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุมชน  เป็นเงิน 28,723.40 บาท

3. ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 โครงการมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 28,723.40 บาท

4. ชุมชนบ้านคลองเปล 1-3 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน  28,723.40 บาท

5. ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4 จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท

2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โต๊ะอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท

6. ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4  โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน (เรียนรำมโนราห์และทุนการศึกษา)      เป็นเงิน 28,723.40 บาท

7. ชุมชนบ้านปลักธง จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

2. โครงการอบรมการเรียนรู้หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง เป็นเงิน 15,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมประเพณีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  เป็นเงิน  28,680 บาท

4. โครงการปูกระเบื้องพื้นเวทีอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน  21,320 บาท

8. ชุมชนบ้านในไร่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุมชน  เป็นเงิน     28,723.40 บาท