รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ชุมชน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นางอุไรรัตน์ ชุ่มชื่น ประธาน บ้านคอหงส์ 4 087-2990478
2 นางสุพัฒน์ ชิตมณี รองประธาน บ้านคลองหวะ 4 089-7325356
3 นางฉลวย สังขพันธ์ เหรัญญิก บ้านคอหงส์ 5 085-0812466
4 นางนันทมล ทวีกุล ที่ปรึกษา บ้านคลองเตย 2 081-9596389
5 นางอารี วิสุทธิชาติ ที่ปรึกษา บ้านคลองเตย 3 081-5987844
6 นางกัลยา ช่วยเจริญธรรม เลขานุการ บ้านคลองเตย 2 089-9743503
7 นางไหม คำนวณ ประชาสัมพันธ์ บ้านทุ่งรี 5 089-4661077
8 นางพวงรัตน์ สังฆมิตกุล กรรมการ บ้านคอหงส์ 4 089-7389941
9 นางจรุง จันทร์พริ้ม กรรมการ บ้านคอหงส์ 4
10 นางจรรยาพร นวลคีรี กรรมการ บ้านคอหงส์ 2
11 นางสาวกัญดา ติ้งเพ็ง กรรมการ บ้านคอหงส์ 1 083-1680547
12 นางสาวจิตรทิพย์ เกตุแก้ว กรรมการ บ้านทุ่งรี 1 084-6311221
13 นางปิยะนุช ศรประสิทธิ์ กรรมการ บ้านคลองหวะ 4
14 นางกาญจนา นพนิตย์ กรรมการ บ้านทุ่งโดน 2
16 นางสมศรี สุดคง กรรมการ บ้านคลองเตย 6 089-6572449
17 นางสุจิน สุวรรณโณ กรรมการ บ้านคลองเตย 4
18 นางโสภา ขาวปลอด กรรมการ บ้านคอหงส์ 6
19 นางระวิ ชูกำเนิด กรรมการ บ้านปลักธง 089-2946152
20 นางบุญเรือน ปั่นเกี๋ยง กรรมการ บ้านคลองหวะ 3
21 นางมาลี ว่องไว กรรมการ บ้านคอหงส์ 6
22 นางสุรีพร ประกิจ กรรมการ บ้านคอหงส์ 6

*หมายเหตุ นางสาวอมรรัตน์ เหล่าจิตร กรรมการ (เสียชีวิต)

รายชื่อประธานกลุ่มพัฒนาสตรี  เทศบาลเมืองคอหงส์

(จำนวนสมาชิกทั้ง 30 ชุมชน รวม 383 คน)

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ชุมชน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 คุณกัญญา ทองรักษา ประธานกพสช. บ้านคลองเตย 1 089-5950116
2 คุณนันทมล ทวีกุล ประธานกพสช. บ้านคลองเตย 2 081-9596389
3 คุณอารี วิสุทธิชาติ ประธานกพสช. บ้านคลองเตย 3 081-5987844
4 คุณชอุ่ม ยอดนวล ประธานกพสช. บ้านคลองเตย 4 074-344366
5 คุณมัณฑนา อ่อนทอง ประธานกพสช. บ้านคลองเตย 5 086-9584443
6 คุณสุไพ สาสุธรรม ประธานกพสช. บ้านคลองเตย 6 081-5991318
7 คุณนนทยา นฤพงษ์ ประธานกพสช. บ้านคอหงส์ 1 089-4657740
8 คุณนิภา พรมกูล ประธานกพสช. บ้านคอหงส์ 2 081-5426634
9 คุณหนูให้ ศรีสุวรรณ ประธานกพสช. บ้านคอหงส์ 3 074-211180
10 คุณอุไรรัตน์ ชุ่มชื่น ประธานกพสช. บ้านคอหงส์ 4 087-2990478
11 คุณยินดี แก้วจันทร์ ประธานกพสช. บ้านคอหงส์ 5 086-9620254
12 คุณจุรีรัตน์ รัตนสุข ประธานกพสช. บ้านคอหงส์ 6 083-5366717
13 คุณจิตรทิพย์ เกตุแก้ว ประธานกพสช. บ้านทุ่งรี 1 084-6311221
14 คุณพวงรัตน์ ศรีหนู ประธานกพสช. บ้านทุ่งรี 2 086-9674422
15 คุณณัฐนันท์ อรัญดร ประธานกพสช. บ้านทุ่งรี 3 086-8012816
16 คุณอุษา กุลมงกฎ ประธานกพสช. บ้านทุ่งรี 4 086-7487791
17 คุณไหม คำนวณ ประธานกพสช. บ้านทุ่งรี 5 089-4661077
18 คุณปฏิมา แก้วจังหวัด ประธานกพสช. บ้านคลองเปล 1 074-211494
19 คุณจำปี ทองเพ็ชร ประธานกพสช. บ้านคลองเปล 2 089-8763921
20 คุณพรทิพย์ จันทโรจนวงศ์ ประธานกพสช. บ้านคลองเปล 3 081-9595605
21 คุณภาวินี ลูกหนุมารเจ้า ประธานกพสช. บ้านคลองหวะ 1 086-9627535
22 คุณสะใบ รัตนบุรี ประธานกพสช. บ้านคลองหวะ 2 081-9635865
23 คุณเสาวภา คงมงคล ประธานกพสช. บ้านคลองหวะ 3 081-9698223
24 คุณสุพัฒน์ ชิตมณี ประธานกพสช. บ้านคลองหวะ 4 089-7325356
25 คุณสมหมาย ศรีหนู ประธานกพสช. บ้านทุ่งโดน 1 086-9624011
26 คุณกาญจนา นพนิตย์ ประธานกพสช. บ้านทุ่งโดน 2 089-4402555
27 คุณแผ้ว จันทนะ ประธานกพสช. บ้านทุ่งโดน 3 087-2867842
28 คุณอำภัณ แกล้วกล้า ประธานกพสช. บ้านทุ่งโดน 4 083-1975424
29 คุณระวิ ชูกำเนิด ประธานกพสช. บ้านปลักธง 089-2846152
30 คุณจ้าย รัตนบูรณ์ ประธานกพสช. บ้านในไร่ 080-5404255

*หมายเหตุ สามารถขอดูรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีได้  ณ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมืองคอหงส์

Comments

comments

You may also like