#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ

by suwithcha
0 comment 36 views

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ
ามที่มีการส่งต่อข้อมูล  … กรณี การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

————————————————————————————————————-
ปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดคงเดิม ดังนี้
อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน
อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน
อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

ฝากอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนและ แชร์ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะ

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ