“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5 ประจำปี 2562

by กุ้ง

กิจกรรมพัฒนาศัยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองคอหงส์ 

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5   

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองคอหงส์  ประจำปีงบประมาณ 2562

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ

(อนุสรณ์ กำนันวร ทวีรัตน์) ชุมชนบ้านคลองหวะ 3

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ

ให้มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดการรวมกลุ่ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  สร้างความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

นำไปสู่การพัฒนาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองคอหงส์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

You may also like