กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

☘“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 7 ประจำปี 2564☘

การประกวดผู้สูงอายุแต่งกายย้อน…

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564

ประชาสัมพันธ์… โครงการเง…

โครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” และโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 …

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเปล 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเปล 3 ซ.น้ำทิพย์ ต.คอหงส์

FacebookLine

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ซ.เพาะช่าง ต.คอหงส์

FacebookLine

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 5 ประจำปี 2564 วันที่ 21 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 5 ถนนสาย ก

FacebookLine

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชน บ้านคอหงส์ 4 ซ.ร่วมใจพัฒนา 2/1 ต.คอหงส์

FacebookLine

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 19 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 3 ต.คอหงส์

FacebookLine

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 18 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 1 (ห้องประชุม ศวพ.สข.) ต.คอหงส์

FacebookLine

ประกาศชุมชนบ้านคลองเตย 1

FacebookLine

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ☘“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 7 ประจำปี 2564☘

 ขอเชิญ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ-ผ…

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอ…

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2565

>> ผู้สูงอายุ ที่เกิดก่อ…

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

FacebookLine

การประชุม คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวห…

ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/ปีงบประมาณ 2563

  ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/…

โครงการฝึกอบรมการทำมะพร้าวคั่วเครื่องแกง ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4 ได้นำโครง…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

FacebookLine

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ หลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 2 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 17…

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคอหงส์ และประธานศูนย์สงเคราะห์ฯ ทั้ง 8 ศูนย์

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพั…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 วันที่ 20 มิ.ย.63

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส…

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้พิการ

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ…

อบรมติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

FacebookLine

โครงการขยับกาย สบายชีวี สุขภาพดีทุกคน ชุมชนบ้านคลองเตย 1

FacebookLine

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 มอบถุงยังชีพในชุมชน

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ…

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ ตามที่มีกา…

C O V I D – 1 9

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นา…

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแกไขปัญหา covid19 โดยสแกน QR CODE

FacebookLine

ประชาสัมพันธ์และสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โควิด19 โดย สแกน QR CODE

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 3 แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

แจกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข covid-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมก…

คณะกรรมชุมชนบ้านคลองเตย 1 และ อสม. ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมก…

โครงการ สปสช. ทุ่งรี 3

โครงการออกกำลังกายไลน์สโลบ ชุม…

การจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนบ้านทุ่งรี 5

ชุมชนบ้านทุ่งรี 5 ได้ดำเนินการ…

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลข่…

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 และอสม.ชุมชนบ้านทุ่งรี 4 แจกหน้ากากอนามัย

จากการที่มีการแพร่ระบาดโรคไวรั…

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 แจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายจรัส คณานุรักษ์ ประธานชุมชน…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายสุพน สาสุธรรม ประธานชุมชนบ้…

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 นำคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

รับมอบหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเปล 2 แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 5 แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 1 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 4 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

FacebookLine

รับ-มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้า…

* กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ *

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้…

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563 (1)

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษ…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 2563

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ม.ค.2563

นางกัญญา ทองรักษา ประชุมคณะกรร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ธ.ค.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน พ.ย.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ต.ค.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

การจัดทำถังขยะอินทรีย์

ชุมชนบ้านคลองเตย 1 รณรงค์จัดทำ…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

*ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากกรมบัญชีกลาง เริ่ม 10 มกราคม 2563 นี้

FacebookLine

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงิน

FacebookLine

ประกาศ !! การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู…

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

📣♥️ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองค…

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอหงส์4ในการคัดแยกขยะอินทรีย์

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนบ้านคลองเปล 3 วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเ…

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563

FacebookLine

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

FacebookLine

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

FacebookLine

รับแจ้งยืนยันตนผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้งยืนยั…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 2

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 3

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวล…

การแจ้งยืนยันตน งบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้…

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองคอหงส์ 2562

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมื…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 4

FacebookLine

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 3

FacebookLine

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 2

FacebookLine

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 1

FacebookLine

ตรวจเยี่ยมความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

         ตรวจเยี่ยมความเสียหาย…

* * * กิจกรรมอบรมความรู้สูงวัย 5 หมู่ * * *

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 พิธ…

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2-3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 รวมใจพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะกรรม…

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้เสียงตามสายภายในชุมชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ร่วมอบร…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนและประชาชน ปี 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมค…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรฎาคม 2562 เทศบาลเม…

ทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทำบุญตั…

โครงการล้างสายพันธุ์จรจัด ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ช…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมช…

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายบุญธ…

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  / 4 มิถุนายน 2562

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  วั…

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ หัว…

มาเต้นกันเถอะ ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ * *    

มาเต้นกันเถอะ มาเต้นกันนะ   …เ…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล วั…

ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบท…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

กิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 1 คัดกรอง…

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด วันที…

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชน บ้านคลองเปล 1-3 ปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

กลุ่มอาชีพปลาดุกร้า ชุมชนบ้านคลองเปล 2

FacebookLine

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เลี้ยง…

ประชุมกองสวัสดิการสังคม วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย.62

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 และรับรองข้อมูลจปฐ. วันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย.62

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3 ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชน

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-4 วันพุธ ที่ 19 มิ.ย.62

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่ วันอังคาร ที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 17.30 น และรับรองข้อมูลจปฐ.

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 17.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย ชั้น 2

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชน 2562

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญห…

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพและศึกษาดูงาน 2562

กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน…

กิจกรรมชมรมสมาชิกกลุ่มกองยาว” นำโดย..นางสาวกัญดา ติ้งเพ็ง ประธานชุมชน บ้านคอหงส์ 1

FacebookLine

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการจัดทำ และทบทวนแผนชุมชนประจำปี 2562

FacebookLine

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลคอหงส์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และก…

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำดวนบาสโลบแด๊นซ์

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำด…

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนร.เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของบ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต ประจำปี 2562

FacebookLine

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนและร่วมประชุมประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ ที่ 24 มษายน 2562 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)

FacebookLine

ประเพณีหามทวดคลองหวะ

FacebookLine

ประเพณีสงกรานต์กับการคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

ขนมพื้นบ้านปลักธง ม่อฉี่

FacebookLine

ประเพณีสงกรานต์ชุมชนบ้านปลักธง

FacebookLine

เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกไฟไหม้ ซ.บุญกุล ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

FacebookLine

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา 2 5 6 2

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา …

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

เทศบาลเมืองคอหงส์ ดำเนินการโคร…

การประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคอหงส์

การประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมแล…

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา”ปี 2562

พมจ.สงขลา เตรียมจัดงาน วันคนพิ…

“ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ ”

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

               เมื่อวันที่ 22 …

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                   เทศบาลเมือง…

Re: ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่

         จากที่ท่านได้แจ้งขอให…

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์…

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน ประจำปี 2562

FacebookLine

ทดสอบเพิ่มเรื่องด้วยมือถือ

56990997014__0290E62B-4928-4EB…

การประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 3

FacebookLine

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5 ประจำปี 2562

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปี 2562 (กิจกรรมหิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญในวันพระ)

โ FacebookLine

กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศาสนพิธีกรน้อย

  กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศา…

กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเพาะเมล็ดพันธุ์การให้-กลางใจเยาวชน

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเ…

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชี…

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โภชนบำบัดสำหรับโรคเรื้อรังและการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

ขอเชิญผู้สูงอายุ.…เข้าร่…

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสวัสด…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

กิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2561

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์  จัดข…

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน  2561

กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเ…

ภาพกิจกรรมดูงานคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ฯ

FacebookLine

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

เทศบาลพบประชาชนครั้งที่ 3-59

FacebookLine

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้

FacebookLine

ชี้แจงให้ความรู้เรื่่อง พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

FacebookLine

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ โครงการเพาะเห็ด

FacebookLine

มอบดอกไม้จันให้นายอำเภอ

FacebookLine

โครงการส่งเสริมการฌาปนกิจสงเคราะห์

FacebookLine

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560

FacebookLine

การลงพื้นที่ของนศ.แพทย์มอ.ปี 3 ร่วมกับชุมชนบ้านปลักธง ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่ิอทำแผนสุขภาพชุมชน

FacebookLine

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 4

FacebookLine

ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 8 /ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์

FacebookLine

การรับบริจาคข้าวสารโรงเจ

FacebookLine

การฝึกอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ(เต้าฮวยฟรุ้ตสลัดและน้ำเต้าหู้)

FacebookLine

กินเจศาลเจ้าแม่กวนอิม บ้านปลักธง

FacebookLine

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่

FacebookLine

พิธีถวายความอาลัย “ครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อหลวง”

FacebookLine

นศ.คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่ ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 3

FacebookLine

ประเพณีลอยกระทง ปี 2560

FacebookLine

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

FacebookLine

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

FacebookLine

จิตอาสาพัฒนาวัดโคกสมานคุณ

FacebookLine

ลงพื้นที่ดูในเรื่องป้องกันน้ำท่วม

FacebookLine

กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

  FacebookLine

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ทั้ง 30 ชุมชน

FacebookLine

กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2561

  FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่

  FacebookLine

กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

  FacebookLine

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

FacebookLine

ประชุมประธานชุมชนและกรรมการชุมชน 30 ชุมชน

FacebookLine

ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

FacebookLine

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

  FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

FacebookLine

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

FacebookLine

กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

เชิญประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

FacebookLine

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

  FacebookLine

กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำ

  FacebookLine

การทำอาหารเพื่อสุขภาพ (การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สลัดโรลและน้ำสลัดต่างๆ)

  FacebookLine

ฝึกอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ(น้ำถั่ว 5 สี)

FacebookLine

ดูงานที่บ้านบางคราม

   FacebookLine

ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

FacebookLine

ตักบาตรทุ่งรี 5

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

  FacebookLine

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์

FacebookLine

ตักบาตรทุ่งโดน 1-4

  FacebookLine

ตักบาตรทุ่งรี

FacebookLine

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

FacebookLine

ดูงานแผนชุมชนกระบี่

FacebookLine

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  FacebookLine

ประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “เกษตรธรรมชาติบ้านปลักธง”

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

  FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

  FacebookLine

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

FacebookLine

กิจกรรมอยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา

FacebookLine

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการจัดดอกไม้สดและจับจีบผ้าประดับตกแต่งสถานที่

  FacebookLine

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

FacebookLine

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

FacebookLine

แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

FacebookLine

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

FacebookLine

โครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เพื่อจัดสวัสดิการสังคม

FacebookLine

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

FacebookLine

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการทำอาหารว่าง (หมี่กรอบชาววัง)

FacebookLine

เรียนเชิญ ประธานชุมชน ทั้ง 30 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภา

FacebookLine

ประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.

FacebookLine

กิจกรรม Young Power Camp

FacebookLine

สรุปจำนวนครัวเรือนที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล

FacebookLine

กิจกรรมค่าย young power camp ปีที่8 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์ เรื่องการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันป้องกัน

FacebookLine

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ “อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่4 ครั้งที่2

  FacebookLine