กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

การประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 3

Facebook iconFacebook

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5 ประจำปี 2562

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปี 2562 (กิจกรรมหิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญในวันพระ)

โ Facebook iconFacebook

กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศาสนพิธีกรน้อย

  กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศา…

กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเพาะเมล็ดพันธุ์การให้-กลางใจเยาวชน

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเ…

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชี…

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โภชนบำบัดสำหรับโรคเรื้อรังและการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

ขอเชิญผู้สูงอายุ.…เข้าร่…

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสวัสด…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebook

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebook

กิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2561

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์  จัดข…

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebook

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน  2561

กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเ…

ภาพกิจกรรมดูงานคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ฯ

Facebook iconFacebook

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

เทศบาลพบประชาชนครั้งที่ 3-59

Facebook iconFacebook

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้

Facebook iconFacebook

ชี้แจงให้ความรู้เรื่่อง พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

Facebook iconFacebook

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ โครงการเพาะเห็ด

Facebook iconFacebook

มอบดอกไม้จันให้นายอำเภอ

Facebook iconFacebook

โครงการส่งเสริมการฌาปนกิจสงเคราะห์

Facebook iconFacebook

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560

Facebook iconFacebook

การลงพื้นที่ของนศ.แพทย์มอ.ปี 3 ร่วมกับชุมชนบ้านปลักธง ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่ิอทำแผนสุขภาพชุมชน

Facebook iconFacebook

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร

Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 8 /ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์

Facebook iconFacebook

การรับบริจาคข้าวสารโรงเจ

Facebook iconFacebook

การฝึกอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ(เต้าฮวยฟรุ้ตสลัดและน้ำเต้าหู้)

Facebook iconFacebook

กินเจศาลเจ้าแม่กวนอิม บ้านปลักธง

Facebook iconFacebook

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่

Facebook iconFacebook

พิธีถวายความอาลัย “ครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อหลวง”

Facebook iconFacebook

นศ.คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่ ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 3

Facebook iconFacebook

ประเพณีลอยกระทง ปี 2560

Facebook iconFacebook

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebook

จิตอาสาพัฒนาวัดโคกสมานคุณ

Facebook iconFacebook

ลงพื้นที่ดูในเรื่องป้องกันน้ำท่วม

Facebook iconFacebook

กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

  Facebook iconFacebook

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ทั้ง 30 ชุมชน

Facebook iconFacebook

กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2561

  Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่

  Facebook iconFacebook

กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

  Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชนและกรรมการชุมชน 30 ชุมชน

Facebook iconFacebook

ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebook

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebook

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

  Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebook

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebook

กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebook

เชิญประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Facebook iconFacebook

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

  Facebook iconFacebook

กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำ

  Facebook iconFacebook

การทำอาหารเพื่อสุขภาพ (การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สลัดโรลและน้ำสลัดต่างๆ)

  Facebook iconFacebook

ฝึกอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ(น้ำถั่ว 5 สี)

Facebook iconFacebook

ดูงานที่บ้านบางคราม

   Facebook iconFacebook

ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

Facebook iconFacebook

ตักบาตรทุ่งรี 5

Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebook

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebook

ตักบาตรทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebook

ตักบาตรทุ่งรี

Facebook iconFacebook

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

Facebook iconFacebook

ดูงานแผนชุมชนกระบี่

Facebook iconFacebook

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  Facebook iconFacebook

ประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “เกษตรธรรมชาติบ้านปลักธง”

Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

  Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

  Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebook

กิจกรรมอยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา

Facebook iconFacebook

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการจัดดอกไม้สดและจับจีบผ้าประดับตกแต่งสถานที่

  Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebook

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebook

แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebook

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebook

โครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เพื่อจัดสวัสดิการสังคม

Facebook iconFacebook

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebook

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการทำอาหารว่าง (หมี่กรอบชาววัง)

Facebook iconFacebook

เรียนเชิญ ประธานชุมชน ทั้ง 30 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภา

Facebook iconFacebook

ประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.

Facebook iconFacebook

กิจกรรม Young Power Camp

Facebook iconFacebook

สรุปจำนวนครัวเรือนที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล

Facebook iconFacebook

กิจกรรมค่าย young power camp ปีที่8 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์ เรื่องการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันป้องกัน

Facebook iconFacebook

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ “อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่4 ครั้งที่2

  Facebook iconFacebook