กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมจัดทำทบทวนแผนชุมชน ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการชุมชนดำเนินการเอง จัดช่อดอกไม้ด้วยธนบัตร ชุมชนบ้านคลองเตย 2

ชุ Facebook iconFacebookLINE i…

ชุมชนดำเนินการเอง กิจกรรมจัดดอกไม้ในแจกัน ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประเพณีรับเทวดา ชุมชนบ้านคลองเตย

วันที่ 13 เมษายน 2564 ชุมชนบ้า…

จัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1 ประจำปี 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

อบรมถั่วเคลือบคาราเมล

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำเดือนมกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

☘“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 7 ประจำปี 2564☘

การประกวดผู้สูงอายุแต่งกายย้อน…

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564

ประชาสัมพันธ์… โครงการเง…

โครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” และโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 …

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเปล 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเปล 3 ซ.น้ำทิพย์ ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ซ.เพาะช่าง ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 5 ประจำปี 2564 วันที่ 21 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 5 ถนนสาย ก

Facebook iconFacebookLINE icon…

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชน บ้านคอหงส์ 4 ซ.ร่วมใจพัฒนา 2/1 ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 19 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 3 ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 18 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 1 (ห้องประชุม ศวพ.สข.) ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศชุมชนบ้านคลองเตย 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ☘“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 7 ประจำปี 2564☘

 ขอเชิญ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ-ผ…

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอ…

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2565

>> ผู้สูงอายุ ที่เกิดก่อ…

เวทีค้นหาประวัติบ้านคลองเตย วันที่ 27 สิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

การประชุม คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวห…

ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/ปีงบประมาณ 2563

  ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/…

โครงการฝึกอบรมการทำมะพร้าวคั่วเครื่องแกง ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4 ได้นำโครง…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลด้วยกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ หลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 2 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 17…

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคอหงส์ และประธานศูนย์สงเคราะห์ฯ ทั้ง 8 ศูนย์

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพั…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 วันที่ 20 มิ.ย.63

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส…

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้พิการ

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ…

อบรมติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เดือนมิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการขยับกาย สบายชีวี สุขภาพดีทุกคน ชุมชนบ้านคลองเตย 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 มอบถุงยังชีพในชุมชน

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ…

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ ตามที่มีกา…

C O V I D – 1 9

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นา…

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแกไขปัญหา covid19 โดยสแกน QR CODE

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาสัมพันธ์และสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โควิด19 โดย สแกน QR CODE

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 3 แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

แจกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข covid-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมก…

คณะกรรมชุมชนบ้านคลองเตย 1 และ อสม. ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมก…

โครงการ สปสช. ทุ่งรี 3

โครงการออกกำลังกายไลน์สโลบ ชุม…

การจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนบ้านทุ่งรี 5

ชุมชนบ้านทุ่งรี 5 ได้ดำเนินการ…

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลข่…

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 และอสม.ชุมชนบ้านทุ่งรี 4 แจกหน้ากากอนามัย

จากการที่มีการแพร่ระบาดโรคไวรั…

คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 2 แจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายจรัส คณานุรักษ์ ประธานชุมชน…

แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

นายสุพน สาสุธรรม ประธานชุมชนบ้…

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 นำคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

รับมอบหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเปล 2 แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 5 แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 1 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 4 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

รับ-มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้า…

* กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ *

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้…

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563 (1)

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษ…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 2563

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ม.ค.2563

นางกัญญา ทองรักษา ประชุมคณะกรร…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ธ.ค.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน พ.ย.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 เดือน ต.ค.62

นางกัญญา ทองรักษา ประธานชุมชนบ…

การจัดทำถังขยะอินทรีย์

ชุมชนบ้านคลองเตย 1 รณรงค์จัดทำ…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

*ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากกรมบัญชีกลาง เริ่ม 10 มกราคม 2563 นี้

Facebook iconFacebookLINE icon…

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงิน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศ !! การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู…

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

📣♥️ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองค…

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอหงส์4ในการคัดแยกขยะอินทรีย์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนบ้านคลองเปล 3 วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเ…

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

Facebook iconFacebookLINE icon…

รับแจ้งยืนยันตนผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้งยืนยั…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 2

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 3

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรี…

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวล…

การแจ้งยืนยันตน งบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้…

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองคอหงส์ 2562

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมื…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเตย 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตรวจเยี่ยมความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

         ตรวจเยี่ยมความเสียหาย…

* * * กิจกรรมอบรมความรู้สูงวัย 5 หมู่ * * *

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 พิธ…

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2-3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 รวมใจพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะกรรม…

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้เสียงตามสายภายในชุมชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ร่วมอบร…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนและประชาชน ปี 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมค…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรฎาคม 2562 เทศบาลเม…

ทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทำบุญตั…

โครงการล้างสายพันธุ์จรจัด ชุมชนบ้านคอหงส์ 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ช…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2562 ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมช…

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายบุญธ…

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  / 4 มิถุนายน 2562

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  วั…

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ หัว…

มาเต้นกันเถอะ ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ * *    

มาเต้นกันเถอะ มาเต้นกันนะ   …เ…

กิจกรรมรณรงค์ ชวน ลด ละเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม…

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล วั…

ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบท…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

กิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน

อสม.ชุมชนบ้านคลองเตย 1 คัดกรอง…

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด วันที…

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 ประจำปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

การจัดทำทบทวนแผนชุมชน บ้านคลองเปล 1-3 ปี 2562

การจัดทำทบทวนแผนชุมชนบ้านคลองเ…

กลุ่มอาชีพปลาดุกร้า ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเ…

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เลี้ยง…

ประชุมกองสวัสดิการสังคม วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 และรับรองข้อมูลจปฐ. วันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3 ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-4 วันพุธ ที่ 19 มิ.ย.62

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่ วันอังคาร ที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 17.30 น และรับรองข้อมูลจปฐ.

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 17.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย ชั้น 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชน 2562

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญห…

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพและศึกษาดูงาน 2562

กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน…

กิจกรรมชมรมสมาชิกกลุ่มกองยาว” นำโดย..นางสาวกัญดา ติ้งเพ็ง ประธานชุมชน บ้านคอหงส์ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการจัดทำ และทบทวนแผนชุมชนประจำปี 2562

Facebook iconFacebookLINE icon…

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลคอหงส์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และก…

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำดวนบาสโลบแด๊นซ์

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำด…

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนร.เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของบ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต ประจำปี 2562

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนและร่วมประชุมประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ ที่ 24 มษายน 2562 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประเพณีหามทวดคลองหวะ

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประเพณีสงกรานต์กับการคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขนมพื้นบ้านปลักธง ม่อฉี่

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประเพณีสงกรานต์ชุมชนบ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกไฟไหม้ ซ.บุญกุล ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา 2 5 6 2

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา …

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

เทศบาลเมืองคอหงส์ ดำเนินการโคร…

การประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคอหงส์

การประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมแล…

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา”ปี 2562

พมจ.สงขลา เตรียมจัดงาน วันคนพิ…

“ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ ”

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

               เมื่อวันที่ 22 …

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                   เทศบาลเมือง…

Re: ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่

         จากที่ท่านได้แจ้งขอให…

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์…

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน ประจำปี 2562

Facebook iconFacebookLINE icon…

ทดสอบเพิ่มเรื่องด้วยมือถือ

56990997014__0290E62B-4928-4EB…

การประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5 ประจำปี 2562

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปี 2562 (กิจกรรมหิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญในวันพระ)

โ Facebook iconFacebookLINE ic…

กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศาสนพิธีกรน้อย

  กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศา…

กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเพาะเมล็ดพันธุ์การให้-กลางใจเยาวชน

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเ…

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชี…

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โภชนบำบัดสำหรับโรคเรื้อรังและการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

ขอเชิญผู้สูงอายุ.…เข้าร่…

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสวัสด…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2561

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์  จัดข…

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน  2561

กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเ…

ภาพกิจกรรมดูงานคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ฯ

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

เทศบาลพบประชาชนครั้งที่ 3-59

Facebook iconFacebookLINE icon…

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้

Facebook iconFacebookLINE icon…

ชี้แจงให้ความรู้เรื่่อง พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ โครงการเพาะเห็ด

Facebook iconFacebookLINE icon…

มอบดอกไม้จันให้นายอำเภอ

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมการฌาปนกิจสงเคราะห์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560

Facebook iconFacebookLINE icon…

การลงพื้นที่ของนศ.แพทย์มอ.ปี 3 ร่วมกับชุมชนบ้านปลักธง ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่ิอทำแผนสุขภาพชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 8 /ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์

Facebook iconFacebookLINE icon…

การรับบริจาคข้าวสารโรงเจ

Facebook iconFacebookLINE icon…

การฝึกอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ(เต้าฮวยฟรุ้ตสลัดและน้ำเต้าหู้)

Facebook iconFacebookLINE icon…

กินเจศาลเจ้าแม่กวนอิม บ้านปลักธง

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่

Facebook iconFacebookLINE icon…

พิธีถวายความอาลัย “ครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อหลวง”

Facebook iconFacebookLINE icon…

นศ.คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่ ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประเพณีลอยกระทง ปี 2560

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebookLINE icon…

จิตอาสาพัฒนาวัดโคกสมานคุณ

Facebook iconFacebookLINE icon…

ลงพื้นที่ดูในเรื่องป้องกันน้ำท่วม

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

  Facebook iconFacebookLINE ic…

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ทั้ง 30 ชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2561

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่

  Facebook iconFacebookLINE ic…

กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมประธานชุมชนและกรรมการชุมชน 30 ชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

เชิญประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Facebook iconFacebookLINE icon…

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

  Facebook iconFacebookLINE ic…

กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำ

  Facebook iconFacebookLINE ic…

การทำอาหารเพื่อสุขภาพ (การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สลัดโรลและน้ำสลัดต่างๆ)

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ฝึกอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ(น้ำถั่ว 5 สี)

Facebook iconFacebookLINE icon…

ดูงานที่บ้านบางคราม

   Facebook iconFacebookLINE i…

ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรทุ่งรี 5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ตักบาตรทุ่งรี

Facebook iconFacebookLINE icon…

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

Facebook iconFacebookLINE icon…

ดูงานแผนชุมชนกระบี่

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตักบาตรคลองเตย 1-6

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “เกษตรธรรมชาติบ้านปลักธง”

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมอยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการจัดดอกไม้สดและจับจีบผ้าประดับตกแต่งสถานที่

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เพื่อจัดสวัสดิการสังคม

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการทำอาหารว่าง (หมี่กรอบชาววัง)

Facebook iconFacebookLINE icon…

เรียนเชิญ ประธานชุมชน ทั้ง 30 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภา

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรม Young Power Camp

Facebook iconFacebookLINE icon…

สรุปจำนวนครัวเรือนที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมค่าย young power camp ปีที่8 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์ เรื่องการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันป้องกัน

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ “อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่4 ครั้งที่2

  Facebook iconFacebookLINE ic…