การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2562

**เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2562**

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน เวลา 08.30-16.30 น.

ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ โทร. 074-280000-2  ต่อ 1710

smileyคุณสมบัติsmiley

1. เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501 (อายุ 59 ปี)

2. มีชื่อในทะเบียนบ้านตำบลคอหงส์

3. เป็นผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุมาก่อน (หรือพลาดการขึ้นทะเบียน)

4. ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ (ต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ)

5. ไม่ได้รับเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน หรือเงินจากหน่วยงานรัฐ

mail หลักฐานที่ใช้mail

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  (ทำพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว) 1 ฉบับ

* กรณีมอบอำนาจ/รับเงินแทน

1.หนังสือมอบอำนาจ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มายื่นเอกสารแทน  1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มายื่นเอกสารแทน  1 ฉบับ

heartheart  ยืนยันตน  ผูู้สูงอายุที่จะรับเบี้ยหรือรับเบี้ยอยู่แล้วในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ heartheart

“ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

และให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดยสามารถโทรมาแจ้งข้อมูล ชื่อ-สกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โทร. 074-280000-2  ต่อ 1710

Comments

comments

You may also like