การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์

เรื่อง  การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เดือนละ 600 บาท  ต่อคน  ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี และกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับลงทะเบียนต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น

เทศบาลเมืองคอหงส์  จึงประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติ  สามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ดังนี้
(1) เป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน
(2) กรณีหญิงตั้งครรภ์  หรือมารดาของเด็กแรกเกิด  เป็นหญิงต่างด้าว  หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์  ภายหลังเด็กเกิดให้บิดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดเป็นผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) กรณีผู้ลงทะเบียนได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2560  ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้ว
(4) กรณีเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงกันยายน 2560  แต่มารดาหรือบิดาหรือผู้ปกครอง  มิได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60  มารดาหรือบิดาหรือผู้ปกครองสามารถมาลงทะเบียนได้
คุณสมบัติเด็กที่ได้รับสิทธิ์และจำนวนเงินที่ได้รับ
(1) เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  ซึ่งลงทะเบียนหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60  ได้รับเงินอุดหนุน ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน  ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียน  จนเด็กอายุครบ ๓ ปี
(2) เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60  เป็นต้นไป  ได้รับเงินอุดหนุน ๖๐๐ บาท  ต่อคน  ต่อเดือน  ตั้งแต่แรกเกิดจนเด็กอายุครบ ๓ ปี
ทั้งนี้  เด็กต้องมีสัญชาติไทย  บิดาและมารดา  หรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย  ซึ่งอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน  และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม  สวัสดิการ  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เว้นแต่สิทธิการได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราวและเบี้ยความพิการและไม่อยู่ในความอุปการะของหน่วยงานรัฐ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้

  1. แบบลงทะเบียน  เพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)
  2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด  หรือบิดาของเด็กแรกเกิด  หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดแล้วแต่กรณี
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียนและสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
  5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  6. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
  7. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังจากคลอดบุตร)
  8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ประเภทบัญชีออมทรัพย์  สะสมทรัพย์  เผื่อเรียก  กระแสรายวัน) ธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคารออมสิน  หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สามารถยื่นภายหลังได้รับการแจ้งสิทธิ์

วัน  เวลา  และสถานที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1)  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์  ให้ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ ณ  กองสวัสดิการสังคม  สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์  ในวันและเวลาราชการ

(2)  กรณีที่ผู้มีคุณสมบัติทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา  สามารถลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริงได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments

comments

You may also like