การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

0 comment 336 views

1. คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามทะเบียนบ้าน 1.3 มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2502 1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบพร้อมเพย์ 2. คุณสมบัติของคนพิการที่ขอรับเบี้ยความพิการ 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามทะเบียนบ้าน 2.3 มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ คนพิการสามารถติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบพร้อมเพย์ 3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาขึ้นทะเบียนแทน หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน 3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ/คนพิการ 3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ/คนพิการ 3.3 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบพร้อมเพย์ของผู้สูงอายุ/ คนพิการ หรือผู้รับมอบอำนาจ 3.4 หนังสือมอบอำนาจของผู้สูงอายุ/คนพิการ 3.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 3.6 สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ 4. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ/คนพิการ ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันทำการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ ทั้งนี้ คนพิการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยความพิการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวได้ ณ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ