กิจกรรมฝึกอบรม”มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” และกิจกรรม”เพาะเมล็ดพันธุ์การให้..กลางใจเยาวชน”

             ประกอบด้วย  กิจกร … อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมฝึกอบรม”มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” และกิจกรรม”เพาะเมล็ดพันธุ์การให้..กลางใจเยาวชน”