กิจกรรมฝึกอบรม”มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” และกิจกรรม”เพาะเมล็ดพันธุ์การให้..กลางใจเยาวชน”

             ประกอบด้วย  กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง   

สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา จำนวน 20,000.- บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม  มีการพัฒนาตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

            นอกจากนี้ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน/อุปกรณ์กีฬา  ตามกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์การให้ กลางใจเยาวชน ให้กับโรงเรียนวัดพรุเตาะ  ตำบลทุ่งใหญ่  ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปและสำนักงานสรรพากรภาค  12  เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

         กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ คณะกรรมการ  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์  และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  80  คน